ویژگی های افراد خلاق

خلاقیت را نمی توان فقط در انحصار عده ای معدود دانست. خلاقیت در همه ما موجود است واین قابلیتی است که انسان را در مقامی بالاتر از دیگر موجودات قرار می دهد. توانایی های خلاق همچون سایر انواع هوش به درجات متفاوت در میان همه ما وجود دارد که آن ها را می توان به ۵ یا ۶ دسته تقسیم کرد:

۱- آفرینشگری و هوش: روان شناسان معتقدند همبستگی بین هوش و آفرینشگری زیاد است اما مطلق نیست. هوش بالا دلیلی بر داشتن قدرت آفرینشگری نیست هم چنان که قدرت آفرینشگری وابسته به هوش بالا نیست.
۲- آگاهی و حساسیت: آفرینشگران نسبت به محیط خود بیش از حد معمول حساس هستند. آنها در واکنش های افراد در خوانده ها و نوشته ها، در رنگ و بافت اشیاء چیزهایی می بینند و می فهمند که دیگران متوجه نمی شوند، بیشتر از دیگران دست به تجربه می زنند چون نیازمند تازگی در چیزهای بدیهی هستند و این آگاهی را به یک یا چند زمینه خاص محدود می کنند تا به تسلط دست یابند.
۳- انعطاف پذیری و ابتکار: فرد خلاق همواره راه های گوناگون را می پذیرد و می آزماید. چنانچه شیء را به او نشان دهند کاربردهای مختلفی برای آن ارائه می دهد که غالباً غیرمعمول است، ابتکار از بارزترین ویژگی های افراد خلاق است و پاسخگویی، ابراز عقیده هایی که کمتر شنیده می شود، توانایی استفاده از موقعیت ها به روش غیرمعمول به چشم می خورد.
۴- شک گرایی و پایداری: شک گرایی فرد خلاق همیشه او را از باورهای قراردادی رها می کند و در معرض اندیشه های نو و تازه قرار می دهد که برای رسیدن به آن خود را به خطر می اندازد. فرد خلاق همواره به ایده های پذیرفته شده مشکوک است. مرحله بعدی شک گرایی پایداری است بدیهی است که به ثمر نشاندن اندیشه، پایداری می خواهد.
۵-بازیگوشی و شوخ طبعی: شواهد نشان می دهد افراد بسیار خلاق، شوخ طبع تر از افراد بسیار باهوش هستند. شوخ طبعی او سطحی نیست بلکه نشان از ژرفگرایی او دارد.
۶- ناهمنوایی: همنوایی مانع بروز خلاقیت می شود. هر قدر همنوایی بیشتر باشد خلاقیت کمتر است. فرد خلاق غالباً ناهمنوایی می کند و بیشتر به خود محوری می پردازد و غیرقراردادی عمل می کند و قرار دادهای رایج را نمی پذیرد و همیشه در معرض خطر بیگانه شدن با دیگران است. او فردی است که اعتماد به نفس درونی دارد و بر اساس همین اعتماد برای رسیدن به اهدافش همیشه در تلاش است.
فرد خلاق کلی نگر است و تمایل به حداکثر تغییر و عمل ورای دستورالعمل دارد. او یک نوع ارزیابی درونی دارد و در کل باید بگوییم این افراد ثبات عاطفی بیشتری دارند و نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی حساس هستند، در مباحثات، عقیده خود را بیان می کنند ولی اصراری به تحمیل عقیده خود ندارند، بخش عمده ای از وقت و انرژی خود را صرف توجه دقیق به اطراف خود می کند، دارای استقلال رأی و داوری بوده و به قضاوت های مستقل می پردازند، پر تکاپو، دارای انرژی و ریسک پذیرند، قدرت بازی با عناصر و مفاهیم را دارند، مسائل پیچیده را به مسائل ساده ترجیح می دهد و با علاقه بسیار برای یافتن راه حل می کوشد، این افراد توانایی ایجاد تعداد زیادی ایده به طور سریع را دارند. بیشتر تمایل به رفتن مهمانی هایی دارند که افراد دعوت شده را تا به حال ندیده باشند.