علامت های تجاری ممنوع

علامتی را اداره ثبت مالکیت صنعتی جهت به ثبت رساندن می پذیرد که قانون آنها را ممنوع نکرده باشد.

ماده 32 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت را در مورد زیر قابل ثبت ندانسته است:
1- اگر علامت نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.
2- چنانچه علامت خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. موازین شرعی را قانون مشخص نکرده است لذا ممکن است در عمل مشکلاتی به علت این ابهام به وجود آید. هرچه خلاف نطم عمومی یا خلاف اخلاق حسنه باشد، خلاف قواعد آمره است ولی تمامی آنچه خلاف قوانین آمره باشد لزوما خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه نیست.
به طور مثال اگر علامتی قادر نباشد کالا یا خدمات موسسه ای را از کالاها و خدمات موسسه و یا موسسات دیگر متمایز سازد قانونا قابل ثبت نیست یعنی خلاف قانون آمره است ولی با اخلاق حسنه یا نظم عمومی مخالفتی ندارد. همچنین است علایمی که سابقه ثبتی دارد و بنام شخصی به ثبت رسیده است.
3- اگر علامتی مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالا یا خدمات یا خصوصیات آن ها، گمراه کند.
4- اگر علامت عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین المللی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد،مگر آنکه توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط با سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر می شود.
5- اگر علامتی ، عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا دمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
6- اگر علامتی عین یا شبیه علامتی باشد که قبلا برای خدمات غیر مشابه، ثبت و معروف شده باشد. مشروط بر آنکه عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
7- اگر علامتی عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم، یا دارای حق تقدم همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.