مدارک مورد نیاز جهت ثبت انواع شرکت

مدارك جهت ثبت شرکتهاي با مسئولیت محدود
1-دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2-دو نسخه تقاضنامه تکمیل شده
3-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4-تکمیل فرم تعین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي
5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
6-تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند)
7- اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل
8-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارك جهت ثبت شرکتهاي سهامی خاص
1-دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده
2-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
3-تکمیل فرم تعین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي
4-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدي(حداقل 35% سرمایه) همراه با فیش واریزي
5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
6-تصویر برابربا اصل مدارك احراز هویت سهامدران، مدیران و بازرسان
7-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان
8-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره تکمیل شده
10-اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارك جهت ثبت شرکتهاي سهامی عام
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
1-دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد
2-دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده
3-دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
4-تصویر برابربا اصل مدارك احراز هویت موسسین
5-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده)
6-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
7-اصل مجوز اولیه از سازمان بورسو اوراق بهادار
8-تکمیل فرم تعین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي مربوطه

مرحله دوم: (مرحله ایجاد و ثبت شرکتهاي سهامی عام)
1-دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
2-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه ،تعین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرسان و روزنامه هاي کثیرالانتشار
3-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت (در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدي باشد، ارائه اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستري الزامی است)
5-اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (مجوز ثانویه)

مدارك جهت ثبت شرکتهاي تضامنی
1-دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2-دو نسخه تقاضنامه تکمیل شده
3-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4-تکمیل فرم تعین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي
5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
6-تصویر برابربا اصل مدارك احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند)
7-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل
8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
10-اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارك جهت ثبت شرکتهاي نسبی
1-دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2-دو نسخه تقاضنامه تکمیل شده
3-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4-تکمیل فرم تعین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي
5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
6-تصویر برابربا اصل مدارك احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند)
7- اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل
8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارك جهت ثبت موسسات غیرتجاري
1-دو نسخه تقاضنامه تکمیل شده
2-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
3-تکمیل فرم تعین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي
4-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
5-تصویر برابربا اصل مدارك احراز هویت موسسین و مدیران
6-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
7-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره یا رکن اداره کنده
8-اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارك جهت ثبت شرکتهاي تعاونی
1-سه نسخه اساسنامه ممهور به مهر داره تعاون مربوطه
2-دو نسخه صورتجلسه اولین مجمع عمومی
3-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
4-دو نسخه تقاضنامه تعاونی
5-دو نسخه شرکتنامه تعاونی
6-تکمیل فرم تعین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي
7-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدي(حداقل 35% سرمایه)
8-اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه
9-تصویر برابربا اصل مدارك احراز اعضاء هیأت مدیره(شناسنامه و کارت ملی)