فرایند ثبت شرکت سهامی خاص

طبق روال شرکت با مسئولیت محدود با تفاوت : ارائه گواهی بانکی.

اقداماتی که توسط شما انجام می شود:
تماس با گروه وکلای یاسا و هماهنگی جهت جلسه حضوری و یا غیر حضوری برای بستن قرارداد.
تکمیل مدارک و اطلاعات اولیه مورد نیاز
امضاء اوراق توسط سهامداران و اعضاء شرکت
اقدامات دیگری که انجام می شود:
تکمیل مدارک درخواستی شرکت
تعیین 5 نام شرکت به ترتیب اولویت
مشخص نمودن سهام سهامداران
مشخص نمودن سمت اعضا
تعیین مبلغ سرمایه
ارائه گواهی افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس (توسط موکل)
ثبت در سامانه اطلاعات و گرفتن پذیرش
گرفتن نام از سامانه
گرفتن امضا اعضا در مدارک اصلی شرکت
ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت
مراجعه وکیل با پیش آگهی برای گرفتن پرونده
انجام روزنامه رسمی در سایت و پرداخت هزینه
ارائه مدارک به موکل