علامت تجاری و اثر ثبت بین المللی آن

از تاریخ ثبتی که در دفتر بین المللی انجام می شود حمایت از علامت در هر یک از کشورهای متعاهد ذی مدخل به همان نحوی خواهد بود که در صورت ثبت علامت مزبور به طور مستقیم در آن کشور وجود میداشت. در واقع یک ثبت بین المللی همسان و هم سطح با یک ثبت ملی است اگر چه این ثبت یک ثبت مجرد خواهد بود لیکن حمایت ممکن است توسط برخی از کشورهای تعیین شده رد گردد و یا ممکن است حمایت محدود به برخی از کشورهای تعیین شده گردد.
همچنین ممکن است ثبت بین المللی در رابطه با برخی از کشورهای تعیین شده به دیگران منتقل گردد و یا ثبت بین المللی در برخی از کشورها به لحاظ عدم استعمال از اعتبار بیفتد.
چنانچه نقض علامت در برخی از کشورهای تعیین شده صورت گیرد اقامه دعوی نقض صرفا در آن کشورها بطور جداگانه قابل طرح خواهد بود. مراتب فوق درست برعکس رویه و روالی است که در مورد علامت تجاری منطقه ای مانند علامت تجاری اتحادیه اروپا وجود دارد. زیرا هرگونه تصمیم در رابطه با رد، محدودیت یا انتقال در رابطه با علائم یاد شده صرفا موثر در محدوده مشخص سرزمینی نخواهد بود بلکه در همه کشورهای عضو موثر خواهد بود و همچنین در صورت نقض در هرکجای کشورهای عضو صرفا یک دعوی نقض قابل طرح خواهد بود.
البته همانطور که قبلا نیز گفتیم در طی یک دوره یک ساله اداره هر یک از کشورهای تعیین شده حق اعلام این امور را در یک اخطاریه رد(حمایت) دارد که در کشور مورد نظر،حمایت در ارتباط با تمام کالاها یا خدمات تحت پوشش علامت قابل اعطاء نخواهد بود. این رد حمایت باید بیانگر کلیه دلایلی باشد که براساس آن رد حمایت صورت گرفته است.
اگر در دوره یک ساله هیچگونه رد حمایتی صورت نگرفته باشد یا اگر اداره تعیین شده رد حمایت خود را پس گرفته باشد در این صورت حمایت از علائم چنان خواهد بود که گویی علامت در آن کشور در تاریخ ثبت بین المللی به ثبت رسیده است.