فرایند خلاقیت

به نظر می رسد خلاقیت در غالب موارد مراحل قابل تشخیصی را طی می کند که عبارتند از :
۱- مرحله آمادگی؛ کنجکاوی، درک مشکل، علاقه و آمادگی برای حل آن، مکالمه درونی با خود یا مکالمه خیالی بین خود و فردی دیگر از ویژگی های این مرحله است.
۲- مرحله نهفتگی؛ این مرحله حالت نیمه هوشیار و رؤیا مانند دارد؛ حالتی که انسان بدون وجود احساس ذهنی به کاری اشتغال دارد و به بینش هایی دست می یابد. کشف روابط موجود با استفاده از تجزیه و تحلیل درباره آنچه آموخته در این مرحله اتفاق می افتد.
۳- مرحله کشف و اشراق؛ در این مرحله جرقه بصیرت و دانایی ناگهان به ذهن می رسد که چنانچه با استدلال منطقی همراه باشد به حل مشکل می انجامد. در این مرحله کودکان اندیشه های خود را در قالب کلمات می ریزند.
۴ -مرحله مرور؛ در این مرحله برای رسیدن به هدف نهایی با تمرکز شدید فکری، پشتکار، توان فراوان و صرف نیرو به طور مرتب مسئله را دنبال می کنند و غالباً در خلوت و تنهایی کار انجام می شود.