طرح علامت تجاری(2)

آژانس های نبلیغاتی و طراحان گرافیکی می توانند در طرح علائم تجاری کمک کنند، اما ممکن است مسائل اساسی ثبت را در نظر نگیرند؛ به این دلیل به متقاضیان توصیه می شود که قبل از تسلیم تقاضا نامه، از وکلای اختراع و یا نمایندگان ثبت اختراع استفاده نمایند. امکان دارد متقاضیان شخصی و یا شرکت های با بودجه ی محدود، بدون این اعمال، به ثبت ابداعی اقدام کنند و منتظ عکس العمل ادارات علامت تجاری باشند.
تقاضانامه باید در کشور هایی ثبت شود که قرار است از علامت تجاری در آنجا استفاده شود. شرکتی که در چندین کشور فعالیت می کند یا محصولاتش را به وسیله ی شرکای تجاری اش در کشور های دیگر می فروشد، باید از علائم تجاری بین المللی استفاده نماید. در این گونه موارد، استفاده از شیوه ی تقاضا نامه ی دوتایی همزمان توصیه می شود؛ یعنی ثبت تقاضانامه علامت تجاری ملی و بین المللی. این شیوه، منجر به ثبت سریع ملی می شود که در پی آن، این حمایت به کشور های خاص گسترش می یابد.
تسلیم مستقیم تقاضانامه ی بین المللی ممکن است وقت گیر باشد و متقاضی با این خطر رو به رو شود که در مرحله ی اعتراض، علامت تجاری خود را کاملا از دست بدهد؛ برای همین پیشنهاد می شود اگر تقاضانامه اهمیت ویژه ای دارد و یا قصد بر این است که در سطح بین المللی گسترش یابد، حتما مشورت های حرفه ای صورت گیرد.
باید یاد آور شد زمانی که قصد انتخاب علامت تجاری وجود دارد، اسم و معنای آن نباید در هر زبانی از اتحادیه اروپا، توصیف کننده محتوای کالاها و یا خدمات باشد. ادارات هماهنگی اروپا به این نکته، به عنوان بخشی از مرحله بررسی موانع ثبت علامت تجاری، توجه می کنند؛ برای مثال، ممکن است علامت تجاری در اسپانیا، پرتقال یا سوئد قابل ثبت باشد و فقط همانندی علامت تجاری به طور کلی زائل شود.