علامت تجاری

علامت تجاری یا مارک یک علامت ممتاز به طرز خاصی است که توسط شرکت های تجاری برای شناساندن خود و محصولات و خدمات شان به مشتری ها به طور یکتا و قابل تشخیص از سایر رقبا به کار برده می‌‌شود. علامت تجاری یک نوع خصوصیت صنعتی و متفاوت از دیگر شکل های خصوصیت خردمندانه است . به طور قراردادی علامت تجاری یک اسم، کلمه، لوگو، نماد، طرح، عکس، یا ترکیبی از دو یا بیشر از این عناصر می‌‌باشد. همچنین دسته‌ای از علائم تجاری غیر قراردادی نیز موجود است که از عناصری در انها استفاده می‌‌شود که در این طبقه بندی استاندارد قرار نمی‌گیرند. کليات ثبت علايم تجاری علامت تجاری، نشانه متمایز کننده ای(شاخصی) است که معرف کالاها یا خدمات معین ایجاد شده توسط شخص یا شرکت خاصی است. علامت تجاری می تواند یک یا چند کلمه، حرف، عدد یا ترکیبی از آنها باشد. همچنین ممکن است طرح، علامت، اشکال سه بعدی و حتی علائم شنیداری مانند موزیک یا گفتار و یا بو باشد. علامت تجاری به مصرف کنندگان در شناسایی و خرید کالا یا خدماتی با کیفیت خاص کمک می کند. حمایتی که علامت تجاری ثبت شده برای صاحب خود به وجود می آورد، این است که به او حقی انحصاری برای استفاده از آن علامت جهت معرفی کالاها و خدمات خود اعطا می شود. یا او در قبال دریافت وجه دیگران را به استفاده از آن علامت مجاز می کند. دوره زمانی این حمایت متفاوت است ولی با پرداخت وجوه مربوطه می توان بطور نامحدود از این حق استفاده کرد. بنابراین حق ثبت اختراع یک محصول بعد از مدتی به پایان می رسد ولی نام یا علامت تجاری مربوط به آن می تواند بطور نامحدود استفاده شود. قانون ثبت علایم تجاری در ایران ماده ۱ – علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است اعم از نقش – تصوير رقم – حرف – عبارت – مهر – لفاف و غير آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي – تجارتي يا فلاحتي اختيار مي شود. ممكن است يك علامت تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي از زارعين يا ارباب صنعت يا تجار و يا محصول يك شهر و يا يك ناحيه از مملكت اختيار شود. تبصره – داشتن علامت تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه دولت آن را الزامي قرار دهد. ماده ۲ – حق استعمال انحصاري علامت تجارتي فقط براي كسي شناخته خواهد شد كه علامت خود را به ثبت رسانيده باشد. ماده ۳ – كساني كه در ايران داراي موسسات تجارتي – صناعتي يا فلاحتي هستند اعم از اتباع داخله يا خارجه در صورتي كه علائم تجارتي آنها موافق مواد ذيل ثبت شود از مزاياي اين قانون بهره مند خواهند شد. ماده ۴ – كساني كه موسسات صنعتي يا تجارتي و يا فلاحتي آنان در خارج از ايران واقع است موافق شرايط ذيل مي توانند از مزاياي اين قانون بهره مند شوند: علائم خود را به موجب مقررات اين قانون در ايران به ثبت برسانند.۱ ۲٫ مملكتي كه موسسه آنها در آنجا واقع شده به موجب عهدنامه و يا قوانين داخلي خوداز علائم تجارتي ايران حمايت كنند ماده ۵ – هيچ يك از علائم ذيل را نمي توان به عنوان علامت تجارتي اختيار نمود و يا آنها را يكي از اجزا يك علامت تجارتي : قرار داد بيرق مملكتي و سلطنتي ايران و هر بيرق ديگري كه دولت ايران ۱٫ استعمال آن را به علامت تجارتي منع كند – علامت شير و خورشيد – نشانها طور – مدالها و انگهاي دولت ايران . تمثال پادشاه و وليعهد مگر با اجازه مخصوص .۲ كلمات و يا عباراتي كه موهم انتساب به مقامات رسمي ايران باشد از قبيل شاهنشاهي – سلطنتي – دولتي و امثال آن . علامات موسسات رسمي مانند شير و خورشيد سرخ و صليب احمر و نظائر آن . علائمي كه مخل انتظامات عمومي و يا منافي عفت باشد. ۵ ماده ۶ – كسي كه تقاضاي ثبت علامتي را مي نمايد بايد شخصا و يا توسط وكيل ثبت آن را از شعبه مخصوصي كه در دفتر محكمه ابتدايي تهران براي اين امر تشكيل مي شود به موجب اظهارنامه بخواهد – اين اظهارنامه بايد بلافاصله بعد از تسليم به شعبه مزبور در دفتر خاصي ثبت و در مقابل آن رسيد داده شود. ماده ۷ – متصدي شعبه مزبور در ماده فوق بايد تا پانزده روز از تاريخ وصول اظهارنامه و ضمائم آن تكليف قبول يا رد آن را معين نمايد. در صورتي كه تقاضاي ثبت رد شود علل رد بايد صريحا ذكر گردد – تقاضاكننده مي تواند از تصميم رد تا ده روز از تاريخ ابلاغ آن به رييس محكمه اول ابتدايي تهران شكايت كند – حكم محكمه قابل استيناف و تميز خواهد بود. ماده ۸ – در صورتي كه تقاضاي ثبت از طرف متصدي شعبه فوق الذكر قبول گردد و يا بعد از رد تقاضا حكم قطعي دائر به قبول آن صادر شود اداره ثبت اسناد تهران مكلف است تا پانزده روز از تاريخ تقديم سواد تصميم يا حكم قطعي علامت را به ثبت رسانيده تصديق رسمي ثبت را به تقاضاكننده بدهد. ماده ۹ – در موارد ذيل متصدي شعبه مذكور در ماده ۶ تقاضاي ثبت را رد خواهد كرد: در صورتي كه علامت مخالف مقررات قانون باشد.۱ در صورتي كه علامت قبلا به اسم ديگري ثبت شده و يا شباهت علامت ۲٫ يا علامت ديگري كه ثبت شده است به اندازه باشد كه مصرف كنندگان عادي يعني اشخاصي را كه اطلاعات مخصوصي ندارند به اشتباه بيندازد. ماده ۱۰ – ثبت هر علامت با قيد مراتب ذيل به عمل مي آيد: تاريخ روز و ماه و سال ثبت با تمام حروف .۱ ۲٫ اسم – شغل – محل اقامت و تابعيت صاحب علامت و وكيل در صورتي كه تقاضا به توسط وكيل به عمل آمده باشد. اسامي و اوصاف محصول يا طبقات محصولاتي كه علامت ۳٫ براي تشخيص و امتياز آن اختيار شده ۴ – تعريف علامت به طور اجمال با تعيين اجزايي كه تقاضاكننده مي خواهد حق استعمال انحصاري آن را براي خود تخصيص دهد. ۵ – حق الثبتي كه اخذ مي شود. ماده ۱۱ – هر تغييري كه در خود علامت و يا در نوع محصولاتي كه علامت براي تشخيص و امتياز آن به كار مي رود داده شود بايد مطابق مقررات اين قانون جداگانه به ثبت برسد و الا قابل حمايت نخواهد بود. ماده ۱۲ – علامت تجارتي قابل نقل و انتقال است ولي انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتي معتبر خواهد بود كه موافق مقررات اين قانون به ثبت رسيده باشد. ماده ۱۳ – ثبت هر علامت و هر تغييري كه مطابق اين قانون بايد به ثبت برسد تا پانزده روز از تاريخ ثبت توسط اداره ثبت اسناد تهران به خرج تقاضاكننده در مجله رسمي وزارت عدليه اعلان خواهد شد. ماده ۱۴ – علاماتي كه ثبت شده باشند از تاريخ تسليم اظهارنامه حمايت خواهند شد و مدت اعتبار ثبت علامت ده سال است ولي صاحب علامت مي تواند تقاضاي تجديد ثبت نمايد در اين صورت حق استعمال انحصاري ده سال ديگر با صاحب علامت خواهد بود و به همين طريق هر تجديد ثبت حق مزبور را براي ده سال تضمين مي نمايد. ماده ۱۵ – حقي كه براي ثبت علامت اخذ مي شود به قرار ذيل است : براي اظهارنامه ثبت دو ريال طلا. براي ثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول يك پهلوي . براي هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد علاوه بر حق الثبت علامت پنج ريال طلا. ماده ۱۶ – اشخاص ذيل مي توانند نسبت به علامتي كه تقاضاي ثبت آن شده يا به ثبت رسيده است اعتراض كنند: كساني كه آن علامت را علامت تجارتي خود مي دانند. ۲ – كساني كه آن علامت با علامت آنها به اندازه شباهت دارد كه مصرف كنندگان عادي را به اشتباه مي اندازد. در هر يك از دو صورت فوق الذكر اگر معترض كسي باشد كه علامت قبلا به اسم او ثبت نشده است بايد در حين اعتراض براي علامت خود مطابق مقررات اين قانون تقاضاي ثبت كرده حق الثبت و تمام مخارج مربوطه به آن را قبلا تاديه نمايد – در مورد كساني كه موسسه آنها در خارج از ايران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله متقابله مذكوره در فقره دوم ماده ۴ مي باشد. ماده ۱۷ – اگر اعتراض قبل از آنكه علامت معترض عليه به ثبت رسيده باشد به عمل آيد بايد به ترتيب و در موعدي كه در نظامنامه مذكور در ماده ۲۳ مقرر مي شود به تقاضاكننده ثبت علامت ابلاغ گردد تا در صورتي كه به اعتراض تسليم نشده و تقاضاي خود را مسترد ننمود معترض در مدت مقرر در نظامنامه فوق الذكر به محكمه ابتدايي تهران رجوع كند – در مورد اين ماده عمليات راجعه به ثبت متوقف خواهد ماند ليكن هر گاه معترض در ظرف مدتي كه به موجب نظامنامه مذكور فوق مقرر مي شود به محكمه رجوع ننمود و يا بعد از رجوع دعواي خود را تعقيب نكرد علامت به اسم معترض عليه ثبت و وجوهي كه معترض تاديه نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد. ماده ۱۸ – هر گاه اعتراض راجع به علامت ثبت شده باشد معترض بايد مستقيما در محكمه ابتدايي تهران اقامه دعوي كرده و ابطال ثبت را تقاضا نمايد. ماده ۱۹ – جز در مواردي كه به موجب نظامنامه هاي وزارت عدليه استثنا شود اصول رسيدگي مطابق اصول محاكمات تجارتي است و در هر حال حكم محكمه در حدود قوانين قابل استيناف و تميز خواهد بود. تبصره – مفاد حكم قطعي بايد به خرج محكوم له در مجله رسمي وزارت عدليه و يكي از جرايد يوميه تهران منتشر شود – محكوم له مي تواند مخارج مزبور را در جز خسارت از محكوم عليه مطالبه نمايد. ماده ۲۰ – هر گاه معترض ثابت كند كه نسبت به علامت به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضاي ثبت حق تقدم داشته محكمه حكم خواهد داد كه آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلا در اداره ثبت اسناد به ثبت رسيده باشد محكمه حكم خواهد داد كه ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد. ماده ۲۱ – ترتيبات مقرره فوق در موردي نيز رعايت خواهد شد كه اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت يا به ثبت تغيير خود علامت و يا راجع به ثبت تغيير محصولاتي باشد كه علامت براي تشخيص و امتياز آن به كار مي رود. ماده ۲۲ – كسي كه نسبت به ثبت هاي راجع به علامتي از تاريخ ثبت تا سه سال اعتراض نكرده باشد ديگر نمي تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نمايد مگر اينكه ثابت كند معترض عليه در حين ثبت عالم بوده است به اينكه علامت را خود معترض يا كسي كه به معترض علامت را انتقال داده قبلا به طور مستمر استعمال كرده ولي هر گاه معترض عليه ثابت نمايد كه معترض قبل از انقضا مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است اعتراض معترض پذيرفته نخواهد شد. ماده ۲۳ – براي اجراي مقررات اين فصل نظامنامه هاي لازمه از طرف وزارت عدليه تنظيم خواهد شد – در نظامنامه هاي مزبور تكليف نكات ذيل بايد صراحتا تعيين شود: ۱) طرز تنظيم اظهارنامه . ۲) اسناد و اوراقي كه بايد عين يا سواد يا ترجمه مصدق آن و همچنين كليشه يا كليشه هايي كه بايد ضميمه اظهارنامه بشود. ۳) طبقه بندي محصولات . ۴) موافق چه ترتيب علامت به ثبت خواهد رسيد. ۵) مراتبي كه بايد در اظهارنامه راجع به ثبت انتقال علامت و يا راجع به تغيير در علامت و يا در محصولي كه علامت راجع به آن است قيد شود. ۶) اعلاناتي كه بايد راجع به علامت در مجله رسمي منتشر شود و ميزان خرج اعلانات . ۷) اصول رسيدگي محاكم در مورد مذكور در مواد ۷ و ۱۹٫ ۸) ترتيبي كه مطابق آن كليه ابلاغات مربوطه به علامات تجارتي بايد به عمل آيد. ۹) تعرفه ترجمه و تصديق صحت ترجمه . ماده ۲۴ – ثبت علامات متعلق به كساني كه در ايران داراي موسسات صنعتي و تجارتي يا فلاحتي بوده و مطابق قانون علائم صنعتي (مصوب نهم فروردين ۱۳۰۴) به عمل آمده است براي بقيه مدت ده سال مقرر در قانون مزبور به اعتبار خود باقي است . ماده ۲۵ – كساني كه موسسات تجارتي – صنعتي يا فلاحتي آنان در خارج ايران بوده و مطابق قانون نهم فروردين ماه ۱۳۰۴ علامت خود را به ثبت رسانيده باشند يا تقاضاي ثبت كرده ولي علامت آنها به ثبت نرسيده و بعد از تاريخ اجراي اين قانون به ثبت برسد در صورتي از مزاياي اين قانون براي بقيه مدت ده سال بهره مند خواهند شد كه مملكتي كه موسسات آنها در آنجا است به موجب عهدنامه يا قوانين داخلي خود از علائم تجارتي ايران حمايت نمايند. علامت تجاری چیست علامت تجاری یکی از مهمترین عناصر بازاریابی و موفقیت یک سازمان می باشد ، و تصویریست که سازمان یا شرکت شما را با همه ابعادش معرفی می کند و تصویری از آنچه را که هستید یا می خواهید باشید را در ذهن بیننده، مشتریان، مصرف کنندگان و… ایجاد می کند.در واقع نشانه ای است که شرکت یا سازمان شما را از رقبا متمایز می کند و همچنین معرف کالاها و خدمات ایجاد شده توسط شرکت شما می باشد. در درجه نخست علامت تجاری یک تعهد است.و می گوید که شما آن نام را می شناسید و به تعهد آن اعتماد دارید. اعتماد یک قدم اول حیاتی است که هدف علامت تجاری شتاب دادن به این قدم با وسیله نفوذ قرار دادن تعهد ضمنی علامت تجاری است. اغلب علائم تجاری یک نشانه ویژه دارند که به عنوان یک میانبر برای به یادآوری تعهد علامت تجاری عمل می کند. این نشانه از رنگ، شکل، حروف، و تصاویر برای خلق یک تصویر متمایز استفاده می کند که هم برای جلب چشم ما و هم برای هدایت نظر ما در مسیری که می خواهد طراحی شده است. علامت تجاری ممکن است با آهنگ ، شهرت، عبارات گیرا و … همراه باشد. تمامی قسمتهای تصویر علامت تجاری به عنوان یک محرک روانی یا محرکی که موجب پیوستگی تمامی نظرات دیگر در مورد علامت تجاری است، عمل می کند. علائم تجاری علائم تجاری میتوانند حمایتهائی را از نرم افزار کامپیوتری ترتیب دهند. یک علامت تجاری عموما ً شامل یک یا چند لغت یا طرحهائی ( یا ترکیبی از آنها ) است که به وسیله یک تاجر برای متمایزکردن کالاها یا خدمات خود از کالاها یا خدمات دیگر مورد استفاده واقع میشود. برای مثال شرکت مایکروسافت ازعلامت Microsoft استفاده نموده تا نرم افزار خود را از نرم افزار Lotus یا دیگر نرم افزارهای موجود در بازار متمایز گرداند. علامت تجاری میتواند در اداره علائم تجاری کانادا به ثبت برسد . مالک علامت تجاری ثبت شده میتواند دعوای نقض حقوق خود را در دادگاه مطرح سازد و بواسطه آن ، دیگران را از استفاده از آن علامت منع کند و یا اینکه دیگران را از استفاده از علائم تجاری که بنحو گمراه کننده ای شبیه علامت وی هستند ، منع نماید. ثبت علامت تجاری بایستی هر ۱۵ سال یکبار تجدید شود . در برخی موارد علیرغم اینکه یک علامت تجاری به ثبت نرسیده است ، معهذا میتوان دعوای فروش کالاها يا علامت تجاری مجعول را طرح نمود برای اینکه دیگران را از جلب توجه عمومی به کالاها ، خدمات یا تجارت آنها باز دارد به هنگامی و به روشی که سبب شده یا احتمالا ً سبب میشود که در کانادا بین کالاها یا خدمات یا تجارت آنها با یکدیگر اشتباه شود. راهنماي ثبت بين المللي علائم تجارتي راهنمای ثبت علامت تجاری بین المللی قديمي ترين ثبت بين المللي، علامت مشهور براي ساعتهاي سوئيسي با مارك LONGINES ميباشدكه حدود ۱۸۹۳ به ثبت رسيده است و هنوز نيز معتبر است. فرآيند ثبت بين المللي: اين راهنما بمنظور كمك و راهنمائي متقاضيان در تسهيل امر ثبت بين المللي علائم تجارتي توسط اداره مالكيت صنعتي تهيه و تدوين گرديده و بهمراه ترجمه فرمهاي درخواست ثبت مربوطه در دسترس متقاضيان قرار ميگيرد. اين راهنما شامل اطلاعاتي درخصوص تاريخچه، مزاياي سيستم تحت موافقتنامه و پروتكل مادريد و تفاوت آنها بايكديگر، هزينه هاي مربوطه وهمچنين نحوه تكميل اظهارنامه هاي ثبت بين المللي مي باشد. نکاتی چند در خصوص علامت تجاری: ۱- داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که دولت داشتن آن را الزامی قرار دهد. ۲- حق استعمال انحصاری عللامت تجاری فقط برای کسی محسوب می شود که علامت خود را در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسانید. ۳- علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است و باید وفق مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات ایران، این انتقال باید بموجب سند رسمی بوده و در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد. ۴- مالک علامت تجارتی ثبت شده می تواند اجازه استفاده از آنرا به دیگران بدهد و این اجازه استفاده باید به موجب سند رسمی باشد و هم چنین این اجازه باید در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد. ۵- برای علامت تجارتی ثبت شده گواهی ثبت علامت اختصاری صادر خواهد شد. ۶- مدت اعتبار ثبت علامت تجاری ۱۰ سال است سال است . و این مدت قابل تمدید می باشد. ۷- برای ثبت چند علامت باید به تعداد آنها اظهار نامه جداگانه داده شود. ۸- تغییرات مربوط به نشانی و مالک علامت تجارتی رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد. ۹-تغییرات در علامت تجارتی یا نوع محصولاتی که علامت تجارتی برای تشخیص آن بکار رفته باید مطابق مقررات به ثبت برسد والا این گونه تغییرات مورد حمایت قانون قرار نمی گیرند. ۱۰- علامت تجارتی ثبت شده از تاریخ تسلیم اظهارنامه مورد حمایت قانون می باشد. مدارک لازم برای تقاضای ثبت علامت تجاری مرحله اول: ۱- سه نسخه اظهارنامه ثبت علامت تجارتی و تکمیل آن طبق نمونه پیوستی. ۲- درصورتی که علامت تجارتی متضمن تصویر نوشته بخصوصی باشد ده قطعه از تصویر ضمیمه شود. ۳- تصویر مدارک هویت متقاضی. (شناسنامه) مرحله دوم: ۱- ارائه یک نسخه روزنامه رسمی که آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی درآن درج شده است. ۲- یک برگ تقاضای ثبت علامت تجارتی (بشرح نمونه پیوستی). ۳- یک برگ تصدیق ثبت علامت تجارتی به انظمام فتوکپی آن. ۴- قبض پرداخت حق الثبت علامت تجارتی. ۵- ارائه روزنامه رسمی ثبت علامت تجارتی. ۶- شرکت هایی که قصد ثبت علامت تجارتی دارند باید به دلیل مدیریت شرکت و آخرین روزنامه رسمی (که انتخاب مدیران در آن درج شده است) را ارائه و مدیرانی که دارای حق امضاء هستند ضمن ارائه یک برگ فتوکپی شناسنامه خود اظهار نامه را امضاء و مهمور به مهر شرکت نمایند. در این نوشته، می توانید با طبقه بندی علائم صنعتی و تجارتی آشنا شوید نامواره لوگو یک یک عنصر گرافیکی از علائم تجاری یا برچسب ها است بطوریکه با سبک حروف یا فونت خاصی تنظیم شده یا به صورت ویژه اما خوانایی چیده شده است. شکل، رنگ، سبک حروف و … باید به مشخصاً از دیگر علائم مشابه بازار متفاوت باشد. نیم نگاه: یک لوگو یک طرح ملموس برای نمایاندن یک کالای مورد نظر است. همچنین خصوصیات یک سازمان را شرح می‌دهد. اخیراً اصطلاح لوگو برای شرح علائم، تمثیل ها، پوشش نیرو های نظامی، نشان ها و حتی پرچم ها استفاده شده است. . علائم تجارتي علائم تجارتي صنعتي يا خدماتي . نشانه هايي هستند كه براي معرفي كالاها و محصولات صنعتي و يا خدماتي از لحاظ كيفيت و ضمانت جنس آنها مورد استفاده قرار مي گيرد. اين علائم ممكن است اسامي مركب شامل نقش تصوير و كلمه بوده يا به صورت تفنني (فانتزي) مانند ادكلن عقرب يا به صورت اسم منطقه وشهر (عسل سبلان اردبيل) و بالاخره به شكل علامت و ترسيمات برچسب اتيكيت و يا آهنگ مخصوص و غيره باشد. ماده ١ قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات در تعريف علامت تجارتي مقرر مي دارد: (علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است اعم از نقش – تصوير – رقم – حرف- عبارت – مهر- لفاف وغيره آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي تجارتي يا فلاحتي اختيار مي شود. ممكن است يك علامت تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي از زارعين يا ارباب صنعت و يا محصول يك شهر و يا يك ناحيه از مملكت اختيار شود.) از ماده فوق مستفاد مي شود كه نوع علامت جنبه حصري ندارد بلكه با توجه به ابتكار از افراد براي شناسايي محصولات واحدهاي توليدي صنعتي يا خدماتي مانند حمل ونقل زميني هوايي يا دريايي به صورت كلمات حروف ارقام تصاوير افراد عادي يا دانشمندان ويا به صورت آهنگ باشد. علامت تجارتي نه تنها بايد با ساير علائم تجارتي تمايز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس كالا نيز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد بلكه بايد توام با ابتكار و نوآوري ترسيم و تنظيم گردد و از اسامي عام وگمراه كننده در علامت استفاده نشود مثلا كلمه (شكر) را كه عام و ويژه كالا و جنس خاص است نمي توان به عنوان علامت انتخاب نمود. اول – خصوصيات علامت تجارتي علامت تجارتي بايد جديد ابتكاري و قابل انتقال بوده و گمراه كننده نباشد. ١- جديد بودن علامت تجارتي منظور اين مي باشد كه علامت مورد استفاده بر روي محصول كه براي ثبت ارائه مي شود از حيث شكلي بايد جديد بوده و سابقه ثبت واستعمال توسط ديگران را نداشته باشد. در علائم مركب ممكن است در اجزا دو علامت مركب از يك كلمه مشابه استفاده شده باشد و اجزاي ديگر يكسان و مشابه نباشند به نحوي كه جز مشترك و مشابه دو علامت ميان صاحبان آنها موجبات اختلاف و دعوي را فراهم سازد. شايان ذكر است كه با توجه به جدول طبقه بندي كالا هرگاه براي نوعي كالاي مشخص علامتي از طبقه اي خاص استفاده شود شخص ديگري كه پس از انتخاب علامت مذكور بخواهد براي كالاي خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلي استفاده كند با ممنوعيت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهدشد. ٢- ابتكاري بودن علامت تجارتي از خصوصيات ديگر علامت تجارتي ابتكاري بودن آن است يعني علامت بايد توام با طراحي و ظرايف شكلي باشد اگر علامت ساده باشد و با خود جنس اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمايت نمي كند و آثار خوب تجارتي يك علامت ابتكاري را در بر نمي گيرد . از طرفي ديگر ابتكاري بود ن علامت تجارتي ايجاب مي كند اسامي عام (مانند كلمه شكر) به عنوان علامت انتخاب نشود و بالاخره اينكه به كار بردن خطوط هندسي به شكل لوزي يا دايره و نيز انتخاب ارقام كه نشانگر كيفيت جنس باشد جنبه ابتكاري ندارد ولي اگر ارقام مورد استفاده با نوع كالا متمايز باشد براي استفاده به عنوان علامت خالي از اشكال خواهد بود.(مانند: عطر شماره ١١٤). ٣- عدم ايجاد اشتباه در نظر مشتري علامت تجارتي نبايد طوري ترسيم گردد كه در نظر مشتري ايجاد اشتباه كرده و وي را در تشخيص و تمييز علائم تجارتي ديگر كه قدري با هم مشابهت دارند دچار سردرگمي و انتخاب نادرست كند. ايجاد اشتباه در نظر مشتري گاه ممكن است با انتخاب نام منطقه اي خاص به عنوان علامت تجارتي براي كالايي مشخص كه در اصل بين كالا و آن منطقه ارتباطي وجود ندارد صورت پذيرد به نحوي كه مصرف كننده به تصور اينكه كالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوع مبدا جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خريد كالا گمراه گردد. ٤- قابليت نقل و انتقال علامت تجارتي با توجه به ماده ١٢ قانون ثبت و علائم و اختراعات كه مقرر مي دارد: (علامت تجارتي قابل نقل و انتقال است ولي انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتي معتبر خواهد بود كه موافق مقررات اين قانون به ثبت رسيده باشد) مستفاد مي شود كه علامت تجارتي قابل انتقال است. اما براي آن كه اين انتقال نسبت به اشخاص ثالث معتبر تلقي گردد. نحوه انتقال علامت از صاحب قبلي به صاحب جديد بايد به ثبت برسد. ماده ١٤ آيين نامه قانون ثبت علامت و اختراعات نيز در اين مورد چنين مي گويد: (تغييرات مربوط به علامت يا طبقه كالا يا صاحب علامت همچنين مربوط به تغييرات نشاني و تابيعيت و نماينده قانوني او در ايران رسميت نخواهد داشت مگر اينكه در ايران به ثبت رسيده باشد. ثبت اين تغييرات در روي صفحه مخصوص علامت مربوط به عمل خواهد آمد ثبت تغييرات به موجب اظهارنامه رسمي به امضا صاحب علامت يا نماينده قانوني او به عمل خواهد آمد…) شايان ذكر است كه به موجب آيين نامه مذكور اظهارنامه در٣ نسخه تنظيم شده و شماره ثبت علامت در ايران نام اقامتگاه و تابعيت مالك جديد و بالاخره نام و نشاني نماينده قانوني او درايران نوشته مي شود. ضمنا اداره مالكيت صنعتي همچنان كه عهده دار مراحل تقاضاي ثبت اوليه علامت مي باشد رسيدگي و نقل و انتقال علامت تجارتي را نيز اقدام مي نمايد. در صورتيكه نقل وانتقال علامت تجارتي با سند عادي يا رسمي صورت گرفته باشد متقاضي بايد به هنگام ثبت انتقال علامت مدارك مزبور را نيز به اظهارنامه خود ضميمه نمايد و چنانچه علامتي در خارج از كشور به ثبت رسيده و صاحب آن بخواهد علامت مزبور به ايران انتقال دهد مكلف است رونوشت مصدق ثبت علامت در خارج ازكشور را به اظهارنامه خود پيوست نمايد. (مستفاد از تبصره ماده ١٨ آ.ق.ث.ع.و.ا). دوم – انواع علائم تجاري انتخاب و ثبت علامت تجاري تابع شرايط خاصي است كه در قوانين كشورهاي مختلف با توجه به عرف جامعه عفت عمومي اخلاق حسنه مصالح كشور و رعايت مسائل مذهبي و اخلاقي محدوديت هايي براي آن پيش بيني شده است. در اين قسمت ضمن بررسي علائم ممنوع انواع علامت تجارتي را با در نظر گرفتن موارد فوق بيان مي داريم: ١- علائم ممنوع به موجب ماده ٥ قانون ثبت علائم و اختراعات زيرممنوع است: – پرچم مملكتي ايران و هر پرچمي كه دولت ايران استعمال آن را به طور علامت تجارتي منع كند. – علامت هلال احمر – نشانها – انگ هاي دولت ايران – پرچم رسمي ايران با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار الله اكبر – كلمات و يا عباراتي كه موهم انتساب به مقامات رسمي ايران باشد از قبيل دولتي وامثال آن – علامت موسسات رسمي مانندهلال احمرو صليب احمر و نظاير آن. – علائمي كه مخل انتظامات عمومي يا منافي عفت باشد. ٢- علائم تجارتي صنعتي و خدماتي درماده ١ ق.ث.ع.و.ا. علامت تجارتي درمعناي عام آن به كار رفته است و شامل هر گونه نشانه اي كه براي امتياز و تشخيص محصولات تجارتي و صنعتي و خدماتي و بالاخره محصولات مربوط به صنعتگران تجار و كشاورزان استعمال مي شود.مثلا ((شهروند)) كه علامت تجارتي فروشگاه شهروند است برروي كليه اشيا فروشگاه مزبور الصاق مي شود .