سطوح مختلف حل خلاق مسایل

سطح اول:حساس بودن مسایل و چالش ها
هشیار بودن نسبت به وضعیت ها شرایطی که نیاز به بهبود بخشیدن دارد.
متوجه شدن و به دست آوردن این احساس که که اوضاع به آن خوبی که باید باشد نیست.

سطح دوم:حقیقت یابی(جمع آوری اطلاعات)
به دست آوردن اطلاعات برای کمک به درک وضعیت.
کاوش و جست جو و رسیدن به کنه مطلب.
پرسش و سوال ها و اطمینان یافتن از قضیه

سطح سوم:مساله یابی یا تعریف مسئله
نگرش به کل معما برای درک این که چگونه قطعه ها در یک دیگر قرار می گیرند.
استفاده از اطلاعات برای شناسایی اجزای مسئله
انتخاب و بیان یک مسئله قابل اداره کردن.

سطح چهارم:ایده یابی
ایجاد ایده های فراوان برای حل مسئله تعریف شده.
تدبیر راه هایی که متفاوت و عجیب غریب اند.
تدبیر آنچه به فکر هیچ کس دیگر نمی رسد.

سطح پنجم:راه حل یابی(ارزیابی ایده ها و انتخاب بهترین)
نگرش به ایده هایمان تا ببینیم کدام یک عملی اند.
تدبیر معیارهایی برای اینکه ببینیم ایده هایمان تا چه حد مناسب اند.
انتخاب ایده هایی که به بهترین وجهی مناسب اند.

سطح ششم:پذیرش یابی
آماده کردن برنامه ای که با اجرای آن ایده ها را به مرحله عمل در می آوریم.
فکر کنیم چه کارهایی باید انجام شود و چگونه این کارها را باید انجام داد.
برای موارد دیگری که بهبود بخشی لازم است کاوش کنیم.