رویالتی علامت (مارک) تجاری

همانگونه که قبلا گفته شد علائم تجاری نوعا از یک اسم، واژه، عبارت، نشان واره (لوگو)، نماد، طرح، تصویر یا ترکیبی از این عناصر تشکیل می شوند که خصلتی متمایز کننده دارند. علامت تجاری توسط بنگاه کسب و کار در مراجع قانونی به ثبت رسیده و به هویت و اصالت کالا یا خدمت و اطمینان از ارائه آن با کیفیت قابل قبول به جامعه، تبدیل می شود. همچنین ممکن است احساس اطمینان خاطر، صداقت، تعلق خاطر و جذابیت های نامشهود زیادی را به همراه داشته باشد.
حق امتیاز یک مارک تجاری نوعی حق معنوی فروش تحت آن نام می دهد. یک شرکت ممکن است به دنبال آن باشد که به جای صرف هزینه و پذیرش ریسک ورود به بازار تحت برند خودش که ممکن است جامعه آن را نشناخته و قبول نکند، از یک مارک شناخته شده استفاده کند. امتیاز استفاده از یک مارک تجاری شناخته شده امکان استفاده از مزیت اعتبار و تشخیص آن در جامعه را فراهم می سازد.

رویالتی
رویالتی پرداخت مبتنی بر کاربرد و استفاده است که دارنده امتیاز به امتیاز دهنده برای استفاده از یک دارائی و در برخی مواقع مالکیت فکری می پردازد. رویالتی نوعا درصدی از فروش ناخالص یا خالص ناشی از استفاده از دارائی و یا مبلغ ثابتی به ازای فروش هر واحد از محصول است.
یک «قرارداد حق امتیاز» شرایطی که تحت آن شرایط حق استفاده از یک دارائی یا منبع مانند پتنت، مارک تجاری، حق تکثیر و انتشار، مواد معدنی و نفت توسط یک طرف به طرف دیگر واگذار می شود را بدون محدودیت و یا همراه با شرایط محدود کننده (از نظر کسب و کار، محدوده جغرافیایی نوع محصول و غیره) مشخص می کند. موافقت نامه های امتیاز به ویژه زمانی که دولت مالک است بایستی ضابطه مند شود.