تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص

تغییرات در سرمایه شکرت سهامی خاص به صورت انجام می شود که عبادتند از :
1- افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
2- کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی خاص
3- کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی خاص که بطور جداگانه هر یک از موارد را شرح و توضیح خواهیم داد.

1-افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
کلیات:
وفق ماده 157 قانون تجارت سرمایه شرکترامی توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. افزایش سرمایه شرکت می تواند به یک طریق ذیل که در ماده 158 قانون تجارت احصاء گردیده است صورت پذیرد
الف-پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
ب-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
ج-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
د-تبدیل اوراق قرضه به سهام

جهت افزایش سرمایه شکرت رعایت نکات ذیل ضروری و رعایت آن الزام آور است:
1-فقط در شرکتهای سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقدی نیز مجاز است.
2-اندوخته قانونی شرکت قابل انتقال به سرمایه نیست.
3-اگر سرمایه تعهدی شرکت پرداخت نشده باشد بایستی بدوا نسبت به پرداخت آن اقدام و سپس افزایش سرمایه صورت پذیرد.
4-در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است که بایستی مراتب به کلیه سهامداران توسط آگهی حق تقدم اعلام گردیده و شرایط و مهلت ان در آگهی ذکر شود
5-ذیل کلیه صفحات صورت جلسات و لیست های بایستی به امضاء هیات رئیسه رسیده و تائید شوند.
لازم به ذکر است که: مجمع عمومی فوق العاده با رعایت ماده 162 قانون تجارت می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طریق مذکور در فوق افزایش دهد. ماده 162 قانون تجارت مقرر میدارد مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان میلغ معینی به یکی از طرف مذکور در این قانون افزایش دهد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص عبارتند از :
الف-دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که متضمن مبلغ سرمایه جدید بوده و باید به امضای کلیه مدیران شرکت رسیده باشد.
ب-گواهی بانکی مبنی بر افزایش سرمایه ( در صورتی که افزایش از محل نقدی باشد)
ج-وفق ماده 187 قانون تجارت= لیست مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیده نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به انضمام مدارک و اسناد تصفیه آن مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تائید کرده باشند.
ث-صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
د-صورت جلسه هیات مدیره در اجرای اختیارات تفویضی از مجمع عمومی فوق العاده
ه-سهامی خاص-نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت سهامداران
ط-نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی حق تقدم سهامداران
ع-لیست صاحیان سهام حاضر در جلسه با قید نام سهامداران تعدادسهام و امضاء آنان که به تایید هیات رئیسه جلسه رسیده باشد.
ی-لیست صاحبان سهام پس از افزایش سرمایه با قید نام و تعداد وامضاء سهامداران

2-کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی خاص
کلیات:
سرمایه شرکت دردو مورد بایستی بطور اجباری کاهش یاتد:
یک- وفق ماده 33 قانون تجارت : چنانچه سرمایه تعهدی شرکت در مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نشود هیات مدیره مکلف است با دعوت از مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش سرمایه شرکت بامیزان مبلغ پرداخت شده سرمایه اقدام نماید
دو-وفق ماده 141 قانون تجارت مقرر میدارد :اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود ، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید با موضوع انحلال یا ابقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود، هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
سه- چنانچه مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت گردد.
چهار- پس از اعمال کاهش سرمایه به هر طریق نباید سرمایه شرکت از حد مقرر در قانون کمتر شود.

جهت کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی خاص مدارک مورد نیاز است:
الف- اصل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات آن توسط هیات رئیسه امضاء شده باشد
ب- لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضاء آنان رسیده باشد.
3-کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی خاص
جهت کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی خاص رعایت نکات ذیل ضروری است :
الف-مجمع عمومی فوق العاده شرکتمی تواند با پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم نماید مشروط به اینکه:
اولا: بر اثر کاهش سرمایه به نسازی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود
ثانیا:سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون تجارت (یک میلیون ریال) کمتر نشودو
ب-کاهش اختیار ی سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت تساوی و در مبلغ کاهش یافته در سهم به صاحب آن انجام می گیرد.
ج-رعایت مواد 190-191-192-193-194-195-196-197 قانون تجارت برای شرکت الزامی است.

جهت کاهش اختیاری سرمایه شکرت سهامی خاص مدارک ذیل جهت ارئه به ثبت شرکت ها مورد نیاز است:
الف-اصل صورت جلسه مجمع که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد
ب-لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.
ج-اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت حاوی دعوتنامه و دستور جلسه (اگر مجمع عمومی با حدنصاب اکثریت تشکیل شده باشد)
د-اصل روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار شرکت حاوی تصمیم مجمع عمومی درباره کاهش سرمایه موضوع ماده 193 قنون تجارت. ماده 192 قانون تجارت مقرر میدارد : هیات مدیره قبل از اقدم به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم محمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار که آکهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند.