عام شدن علامت یا ژنریک

یکی دیگر از مواردی که موجب حذف علامت از دفتر ثبث آن میگردد فرضی است که علامت ثبت شده در رابطه با یک یا چند کالایی که برای آنها به ثبت رسیده است ژنریک شود و در جریان تجارت و در نظر عموم، اهمیت خود را به عنوان یک علامت تجاری از دست بدهد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر رفتار صاحب علامت یا شخص ماذون از سوی وی علامت تجاری ثبت شده قدرت تمیز دهندگی خود را از دست بدهد و علامت به تنهایی تمام کالاها یا خدمات مربوط به یک طبقه را مطرح و در واقع از نظرو گویش مردم با کالا یا خدمات یکی تصور شود در این صورت علامت ژنریک تلقی و نمیتواند به عنوان یک علامت تجاری که هدف از آن باید تمیزدهندگی کالاها یا خدمات باشد ادامه حیات دهد.
با توجه به مراتب فوق برای ژنریک شدن یک علامت، شرایطی لازم است که از جمله مهمترین آنها به شرح زیر است:
1- مالک علامت تجاری ثبت شده در ژنریک شدن علامت مسئول باشد و با اعمال مثبت یا منفی خود موجبات ژنریک شدن علامت را فراهم کرده باشد. مانند اینکه مالک عملیاتی را در رابطه با علامت انجام داده که این عملیات موجب ژنریک شدن علامت از منظر عموم و آحاد مردم شده است یا اینکه مالک علامت به لحاظ قصور در جلوگیری از نقص حقوق انحصاری ناشی از ثبت علامت، موجب شده است که علامت تبدیل به یک علامت عان و ژنریک شود.
2- علامت تجاری ثبت شده اهمیت خود را در تمیز دهندگی کالاها یا خدماتی که برای آنها به ثبت رسیده است، هم در چرخه تجارت و هم در دید عموماز دست داده باشد و از دست دادن قدرت تمیزدهندگی،در جریان تجارت و از منظر عموم، هر دو شرط است تا علامتی ژنریک شود. بنابراین چنانچه علامت قدرت تمیزدهندگی خود را از منظرعموم از دست داده باشندلیکن در چرخه تجارت کماکان دارای قدرت تمیزدهندگی باشد یا بالعکس نمیشود گفت چنین علامتی ژنریک شده است.
3- علامت تجاری ثبت شده در جریان تجارت و از منظر عموم در رابطه با یک یا چند کالا و خدمات، که برای آنها به ثبت رسیده است، قدرت تمیزدهندگی خود را از دست داده و تبدیل به نام ژنریک شده باشد.
4- چنانچه علامت ثبت شده برای یک یا چند کالا یا خدمات ژنریک شود در این صورت از دفتر ثبت حذف می شود و باید وضعیت علامت تجاری مجددا مورد بررسی قرار گیرد یعنی باید اظهارنامه و تقاظای جدیدی برای ثبت علامت نسبت به کالاها یا خدماتی که ژنریک نشده و کمافی السابق قدرت تمیزدهندگی خود را حفظ کرده است به ثبت برسد.
در شق(2) بند (ب) ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی این اختیار به کشورهای عضو داده شده است که در فرضی که علامت تجاری مورد درخواست ثبت یا علامت ثبت شده در زبان جاری یا عادات مشروع و مسلم تجارت آن کشور، که حمایت آن مورد از ثبت و یا ثبت آن را باطل نمایند.
در حقوق فرانسه ژنریک شدن علامت یکی از موجبات حذف آن از دفتر ثبت شناخته شده است. به موجب 6-714 کد مالکیت صنعتی فرانسه، چنانچه در اثر عمل صاحب علامت، علامت تجارتی تبدیل به علامتی "معمولی و رایج" در تجارت کالا و خدمات شود، مالک چنین علامتی از استفاده از آن محروم خواهد شد.
با توجه به ماده فوق ذکز نکمات ضروری است :
1. ژنریک شدن به این معناست که علامت از منظر و نگاه مردم، با کالا یکی تصور شود.
2. ژنریک شدن علامت ناشی از عمل صاحب علامت باشد، زیرا او باید مراقبت ویژه را در رابطه با علامت تجاری ثبت شده خود معمول دارد تا تبدیل به ژنریک نشود.
3. همانطور که قبلا نیز گفتیم فعل یا ترک فعل صاحب علامت میتواند در ژنریک شدن علامت وی تاثیربه سزایی داشته باشد.
در حقوق انگلیس نیز ژنریک شدن علامت یکی از مصادیق و مواردی است که موجب زوال ثبت برند از دفتر ثبت خواهد بود. در حقوق انگلیس چنانچه صاحب علامت تجاری در نتیجه فعل یا ترک فعل خود موجب شود که علامت تبدیل به نامی رایج در تجارت محصول یا خدمتی گردد، که موضوع ثبت است، در این صورت چنین علامتی قابل ابطال خواهد بود. به عبارت دیگر دراین فرض علامت تجاری عموما توسط مصرف کنندگان به عنوان نام رایج آن محصول مورد استفاده قرار میگیرد. گرامافون و آسپرین نمونه هایی از این نوع علامت هستند که بعدا تبدیل به ژنریک شده اند. لغو علامت، محدود به مواردی است که در آن علامت به یک نام رایج در بازار مبدل شده باشند. در این مورد نظرات مصرف کنندگان مهم و تعیین کننده است.
البته همانطور که گفتم در حقوق انگلیس نیز ژنریک شدن علامت بایستی به وسطه فعالیت یا عدم فعالیت مالک آن باشد و در عمل این بدان معناست که صاحب علامت تجاری باید بر استفاده از علامت خود نظارت و مراقبت ویژه داشته باشد.
در مورد علامت تجاری جامعه اروپا، شرط خاصی در این زمینه وجود دارد و آن این است که به مالک علامت تجاری این اختیار داده شده است که از هر یک از ناشران واژه نامه ها یا نظایر آن، که به انعکاس علامت او به نحوی دست می زنند که این احساس را در خواننده ایجاد میکند که واژه مزبور یک لغت کلی است، بخواهد تضمین نمایند که انعکاس علامت تجاری مربوط، در چاپ بعدی توام با ذکر ثبت آن علامت باشد.