انواع لوگو و علامت های قابل ثبت

در علامت مشترک دریافت کننده امتیاز یا تکنولوژی تمایل دارد که از تعداد زیادی علامت تجاری متفاوت با خصوصیات مشترک استفاده کند . در قرار داد بهره برداری باید مقررات مناسبی در رابطه با استفاده از علامت مشترک گنجانده شود. در این فرض با تنظیم قرار داد بهره برداری ،دریافت کننده امتیاز می تواند از علامت مذکور برای کالای خود استفاده کند. البته همانطور که گفتیم شکل و روش استفاده باید در کل قرارداد تعیین گردد.
علامت تاییدی یا تضمینی علامتی است که صرفا بر اساس استاندارد معین مورد استفاده قرار میگیرد.
در علامت ترکیبی ، دریافت کننده امتیاز یا تکنولوژی تمایل دارد که از علامت تجاری خود در پیوند با علامت دیگری استفاده کند . در این فرض نیز در قرار داد بهره برداری منعقده بین دریافت کننده امتیاز و دارنده آن باید مقررات مناسبی در رابطه با استفاده این نوع علامت گنجانده شود.
با تنظیم قرارداد بهره برداری، دریافت کننده امتیاز از علامت ترکیبی برای کالای خود استفاده می کند و در این علامت شکل و روش استفاده باید در قرارداد منعقده مشخص گردد.
علائم تصویری علائم غیر نوشتاری هستند که معمولا به دسته های مختلفی از قبیل علائم صرفا تصویری، علائم تصویری همراه با طراحی، اشکال، لفافه ها و ظروف، ترکیب رنگ ها،و علائم مرکب تقسیم میگردند.
این نوع علائم دارای طبقه بندی خاصی هستند و بر اساس آن مورد طبقه بندی قرار میگیرند.

علامت خدماتی علامتی است که خدمات یک موسسه را از خدمات هم صنفان و رقبا تمیز می دهد.
بنابراین تفاوت علامت تجاری و خدماتی این است که علامت تجاری کالای تولیدی یک موسسه یا تولید کننده را از کالاهای مشابه متمایز می سازند و علامت خدماتی ،خدمات یک موسسه را از خدمات موسسات دیگر تمیز می دهد.

علامت صوتی مانند صداها به عنوان علامت تجاری مورد قبول قوانین تعدادی از کشورهاقرارگرفته است.
باتوجه به ماده 9 پروتکل مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری،هرگاه علامت موضوع اظهارنامه یک علامت صوتی باشد؛عبارت «علامت صوتی »در اظهارنامه بین المللی ذکرخواهد شد.

در علامت سه بعدی برخی از نشانه های سه بعدی،شکل کالا یا بسته بندی آن می باشد مانند،بطری کوکاکولا و برخی دیگر به عنوان علامت روی کالای موردنظر استفاده می شوند مانند علامت سه گوش مرسدس بنز.
باتوجه به ماده 9 پروتکل مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری،هرگاه اظهار نامه مبدا یا تصدیق ثبت مبدا مربوط به یک علامت سه بعدی باشد،عبارت «سه بعدی»در اظهارنامه بین المللی ذکرمی شود.

در علامت لفظی، علائم شامل کلمه یا کلمات هستند مانند نام شرکت ها،نام های خانوادگی،نام های کوچک یا هرکلمه یا ترکیبی از کلمات.

علائم جمعی نشانه ای است برای متمایز کردن مبدا جغرافیایی، مواد به کار گرفته شده، شیوه ی ساخت و کیفیت و یا سایر ویژگی های مشترک کالا و خدمات بنگاهای مختلف بکار می رود که با نظارت مالک آن که می تواند یک اتحادیه یا تعاونی یا اشخاص حقوقی دیگر باشد، این علامت مورد استفاده قرار میگیرد.