علامت تجاری استعمال متقارن

بند(3) قسمت (ج) ماده (5) کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی راجع به موردی است که در آن علامت واحدی برای کالاهای یکسان یا مشابه توسط دو یا چند موسسه مورد استعمال قرارگرفته که آن موسسه ها به عنوان مالکین مشترک علامت تجاری تلقی شده اند.

به موجب بند یاد شده، استعمال متقارن مزبور مانع ثبت علامت تجاری یا باعث تقلیل حمایت در هیچ یک از کشورهای اتحادیه نخواهد شد مگر در موردی که استعمال مذکور منجر به گمراه کردن عموم مردم یا مخالف با منافع عمومی باشد و با وجود این، مقرره مذکور، موردی را تحت پوشش قرار نمیدهد که استعمال متقارن علامت توسط آن واحدهای تجاری ای انجام شده که مالکین مشترک علامت نیستند، برای نمونه هنگامی که استعمال متقارن، از سوی مالک و یک دارنده پروانه یا دارنده امتیاز عملی میشود، تنظیم این مورد تابع قوانین ملی کشورهای گوناگون خواهد بود.