علامت تجاری و طرح صنعتی

با توجه به ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، هرگونه ترکییب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است.
با توجه به تعریف فوق و تعریف علامت تجاری که صرفا نشانی است برای تمیز کالاها و خدمات از یکدیگر روشن است که میان این دو از حیث تعریف، هدف، شرایط ثبت، نحوه حمایت و مدت حمایت تفاوت اساسی وجود دارد.
البته عیرغم تفاوت میان علائم تجاری و طرح صنعتی به شرح فوق، بعضا مواردی وجود دارد که شکل طرح یا بسته بندی یک محصول خاص از جمله ویژگی متمایز کننده آن تلقی شود و به عنوان یک علامت تجاری سه بعدی قابل حمایت باشد. بطری کوکاکولا یا شکل مثلا شکلات tablerone را می توان به عنوان نمونه ذکر کرد.
مضافا اینکه شاید ثبت این طرح ها در قالب علامت تجاری به نفع باشد زیرا مدت حمایت از علامت تجاری نامحدود است در حالی که مدت حمایت از طرح صنعتی از نظام داخلی کشورها محدود است.(معمولا بین 10 تا 25 سال). همچنین هزینه ثبت علامت تجاری با طرح های صنعتی متفاوت تجاری است.
در خاتمه می توان اگرچه طرح های صنعتی و علائم تجاری هردو در رابطه با محصولات و کالاها هستند لیکن کارکرد آن ها متفاوت است. هدف و کارکرد طرح های های صنعتی معرفی و تعیین شکل محصول و عمدتا زینت دادن به آن است و هدف عمده علائم تجاری ایجاد تمایزمیان محصولات و خدمات رقبائ است.