چگونگی ثبت شرکتهای سهامی خاص، با مسئولیت محدود

برای ثبت شرکتهای مدارکی جهت تحویل به اداره ثبت شرکتها نیاز می باشد، و هر شرکتی نیاز برای مدارک خاص خود را دارد. بر این اساس لازم است چگونگی ثبت هر یک از شرکتها را جداگانه و بر اساس تعریفی که قانونگذار ارائه کرده توضیح و شرح دهیم:

1-ثبت شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آن است . می توان شکرت سهامی خاص را شرکتی دانست که تمام سرمایه آن توسط موسسین تامین می شود و سرمایه آن به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

الف-مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص
با این اوصاف جهت ثبت شرکت سهامی خاص نیاز به مدارک ذیل است که عبادتند از :
1-اظهار نامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکتها بصورت فرم چاپ شده است نسخه 2
2-اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط موسسین تهیه می شود 2 جلد
3- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
4- صورت جلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه
5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرس یا بازرسان
6-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا افتتاح شده است.
7-ارائه مجوز در صورت نیاز (بنا به اعلام اداره ثبت شرکتها)
8- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی (منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.
9-ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
10- انتقال مال غیر منقول به نام شرکت.

ب- مراحل ثبت شرکت سهام خاص
هنگامی که شخصی بخواهد شرکت سهامی خاص را به ثبت برساند قبل از هر چیز باید دو برگ اظهار نامه را تکمیل و اساسنامه شرکت را تنظیم نمایند، و بعد از آن باید جهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مربوطه مراجعه و با مراجعه به حسابداری ثبت شرکتها فیش بانکی ، اساسنامه و اظهار نامه راممهور به مهر اداره ثبت شرکتها خواهد نمود.
متقاضیان ثبت باید چند نام را کتبا نوشته جهت انتخاب نام شرکت به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و تحویل مسئول مربوطه دهند. مسئول مربوطه نسبت به تعیین نام اقدام و بعد از اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها، نام انتخابی را در واحد مربوطه ثبت دفتر نماید. نام انتخابی باید نام خارجی نباشد و قبلا به ثبت نرسیده باشد، و دارای معنا و مفهوم بوده و با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد . مدارک مورد نیاز باید تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شرکتها شده و رسید دریافت کند، و متصدی مربوطه جهت اعلام نتیجه به اداره ثبت شرکتها مراجعه کند. در صورتی که مدارک تقدیمی کامل و بدون مشکل باشد، کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پس ای تائید مسئولین مربوطه تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی خواهد شد. متقاضی ثبت باید با مراجعه به بانک نسبت به پرداخت حق الثبتی که در ذیل اظهار نامه ذکر شده است اقدام نماید.متقاضی ثبت باید به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی مراجعه و بعد از اخذ مبلغ حق الثبت مذکور در بند پ و مبلغ حق الدرج را یکجا به بانک مربوطه پرداخت کند، و فیش های پرداختی را تحویل حسابداری دهد و متصدی حسابداری دهد و متصدی حسابداری باید اقدام به مهر نمودن اظهار نامه نماید.
متقاضی ثبت مدارک را باید به قسمت ثبت دفاتر اداره ثبت شرکتها تحویل و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج آن بر روی اظهارنامه نسبت به اخذ امضاء از متقاضی اقدام و متقاضی بعد از قید جمله ثبت با سند برابر است ذیل دفتر را امضاء کند، سپس آگهی تاسیس تایپ شده به امضای رئیس اداره ثبت شرکتها خواهد رسید و یک نسخه از مدارک در بایگانی اداره ثبت نگهداری و نسخه دیگر بعد از مهر شدن تحویل متقاضی می گردد.
متقاضی ثبت، مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهر نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه مربوطه به اداره ضبط در بایگانی خواهد شد. بعد از تحویل مدارک، نسخه دوم آگهی به واحد روابط عمومی جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل و نسخه اول آگهی به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی، واقع در تهران، پارک شهر، خیابان بهشت، ساختمان روزنامه رسمی جهت درج در روزنامه رسمی تحویل و نسبت به پرداخت حق الدرج اقدام نماید.

2-ثبت شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود: عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهد بود. در اسم شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد. والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شود در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

الف-مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیاز به مدارکی ذیل است که عبارتند از :
1-تقاضا نامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود فرم چاپی ای است که اداره ثبت توزیع می کند: 2 برگ پر شده
2-شرکت نامه رسمی فرم چاپی ای که اداره ثبت شرکتها توزیع می کند: 2 برگ پر شده
3-اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود: ( 2جلد)
4-صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره : ( 2نسخه)
5-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء
6-فتوکپی شناسنامه مدیران در صورتی که مدیر خارج از سهامداران (شرکا) انتخای شود
7- اخذ و ارائه مجوز مربوطه (در صورت نیاز)

 

ب-مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود
متقاضی ثبت شرکت باید دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه رسمی را که از اداره ثبت شرکتها گرفته تکمیل، و اساسنامه تهیه و تنظیم شده در دو جلد با امضاء کلیه شرکاء ذیل کلیه صفحات اساسنامه ، با مراجعه به اداره ثبت شرکتها جهت تعیین هزینه انتخاب نام و اخذ فیش ک بعد از واریز مبلغ تعیین شده در بانک مربوطه فیش پرداختی به واحد حسابداری ارائه و واحد مزبور اقدم به مهر نمودن اظهارنامه خواهد کرد.
متقاضی بایستی چند نام انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها ارائه نماید.
مسئول واحد تعیین نام با بررسی نام های انتخابی ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام شرکت اقدام و نام تعیین شده را در روی اظهار نامه قید خواهد نمود . موافقیت مسئولین ادراه ثبت شرکتها اخذ و در واحد تعیین نام نیز ثبت دفتر خواهد شد. متقاضی باید مدارک مورد نیاز ی که قبلا ذکر آن رفت را به قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها تحویل و رسید دریافت نماید . اداره ثبت شرکتها نسبت به اعلام نتیجه مراجعه کند، هر گاه مدارک تحویلی دارای تقص باشد باید آن را تکمیل و مورد تائید کارشناس مربوطه برسد،و کارشناس مسئول نسبت به بهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام،و پس از تائید مسئولین اداره ثبت ،و تایپ آن به متقاضی تحویل و متقاضی پیش نویس تایپ شده را به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی روزنامه ها ی کثیر الانتشار مراجعه و فیش پرداختی مبلغ حق الدرج آگهی را دریافت می کند.سپس به بانک مربوطه برده و نسبت به پرداخت مبلغ حق الثبت مقرر در اظهار نامه و حق الدرج آگهی اقدام می نماید. در صورتی که نیاز به اخذ مجوز باشد متقاضی باید از مراجع ذیصلاح مجوز بگیرد. متقاضی باید قیش های واریزی مربوز به اظهار ناه و حق الدرج آگهی را به واحد حسابداری ارائه و واحد مربوطه بعد از اخذ فیش ها تاریخ و شماره و مبلغ پرداختی آن را ذیل برگ اظهار نامه درج و آن راممهور به مهر نماید. بعد از آن مدارک تکمیل شده را به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها ارسال و مسئول مربوطه آن را در دفتر ثبت کرده و بعد از تعیین شماره ثبت آن رادر روی اظهار نامه درج و در ذیل ثبت دفتر از شخص متقاضی با قید جمله ثبت با ثبت با سند برابر است، امضاءاخذ خواهد کرد، سپس آگهی تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکتها امضاء می شود. یک نسخه از مدارک در پرونده شرکت در بایگانی ادراه نگهداری و نسخه دیگر که به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ممهور شده است تحویل متقاضی می شود.
متقاضی باید مدارک مزبور را به قسمت دبیرخانه ببرد، مسئول مربوطه بعد از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور ،شماره ثبت دفبر درج و با مهر نمودن آگهی تایپ شده ، پرونده تشکیل شده را ضبط و بقیه مدارک را تحویل متقاضی دهد. مدارک تحویلی توسط متقاضی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل خواهد شد.لازم به ذکر است که نسخه دوم ّآگهی تحویل روابط عمومی برای درج در روزنامه کثیر الانتشار خواهد شد . نسخه اول آگهی تایپ شده جهت درج در روزنامه رسمی به دفتر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، ضلع جنوبی پارک شهر ، خیابان بهشت ،ساختمان روزنامه رسمی تحویل ونسبت به پرداخت حق الدرج آن نیز اقدام نماید. متقاضی در صورتی که نیاز به آگهی تاسیس شرکت داشته یاشد ، می تواند از آگهی مزبور کپی تهیه نموده و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه رسمی، فتوکپی را برابر اصل کرده و توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر شود.
پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود متقاضی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ثبت دفاتر قانونی را تهیه و دفاتر را جهت پلمپ به اداره ثبت شرکتها برده و آنها اقدام به پلمپ آن نمایند.

3-ثبت شرکت تضامنی
شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است . هر قراردادی که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

الف- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی
برای ثبت شرکت تضامنی به مدارک ذیل نیاز می باشد که عبارتند از:
1- تقاضانامه ثبت شرکت تضامنی (فرم چاپی) : (2 برگ)
2- شرکت نامه رسمی (فرم چاپی) : (2 برگ)
3- اساسنامه (2 جلد)
4- -فتوکپی شناسنامه تمامی شرکاء

ب-مراحل ثبت شرکت تضامنی
با توجه به این که مراحل ثبت شرکت تضامنی ، مانند مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود است ، لذا لازم ندیدم مجددا همان را تکرار کنم و خوانندگان را ارجاع به ثبت شرکت با مسئولیت محدود می دهم تا آن را مطالعه نموده و در ثبت شرکت تضامنی بکار بگیرند.

4-ثبت موسسات غیر تجاری
موسسات غید تجاری موسساتی می باشند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امور اجتماعی و سیاسی تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان و موسسین آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
موسسات غیر تجاری بر دو دسته تقسیم می شوند :
1-موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد. اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند ، موسسات خیریه گروه های سیاسی و انجمنهای اسلامی و احزاب را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
2-موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی، حقوقی، صنفی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز می باشد.

الف- مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری :
جهت ثبت موسسات غیر تجاری به مدارک ذیل نیاز است که عبارتند از:
1-تقاضانامه ثبت موسسه که بصورت فرم چاپی می باشد: (2 برگ)
2-تنظیم اساسنامه: (2جلد)
3-تنظیم صورت جلسه مجمع موسسین : حداقل در (2 نسخه)
4-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء
5-اخذ مجوز در خصوص موضوع موسسه (در صورت نیاز)

 

ب-مراحل ثبت موسسات غیر تجاری
متقاضی ثبت موسسه باید تقاضانامه ها را از اداره ثبت شرکت ها گرفته و آن را تکمیل نموده و به امضاءکلیه شرکاء برساند، و موسسین موسسه باید صورت جلسه تنظیم و آن را به امضاء شرکاء برساند، و اساسنامه را تنظیم کنند و کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکاء موسسه امضاء شود. موسسین جهت نامگذاری موسسه باید چند نام با شرایط ذیل : سابقه ثبت نداشته باشد نام خارجی نباشد، با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد ، انتخاب و به مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکتها تقدیم نمایند. مسئول مربوطه پس از بررسی، با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی اقدام به صدور گواهی لازم خواهد کرد.
متقاضی باید بعد از تعیین نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شرکتها مراجعه و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیاز به اخذ مزبور معرفی می شود. پس از وصول و ارائه مجوز لازم، ممیز ثبت شرکتها نسبت به بررسی مدارک اقدام و چنانچه مدارک مزبور دارای نقص باشد، دستور رفع نقص و بعد از تکمیل ، متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری راهنمایی خواهد کرد.
مسئول حسابداری با توجه به سرمایه موسسه مبلغ حق الثبت را تعیین و متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به بانک مربوطه هدایت که وی بعد از واریز مبلغ مزبور، فیش پرداختی را به حسابداری ارائه و حسابداری نسبت به مهر نمودن تقاضانامه متقاضی اقدام می نماید و بعد از ممهور شدن تقاضانامه آن را باید به نزد ممیز مربوطه برده ،و ممیز مربوطه دستور ثبت شرکتها مراجعه، در قسمت ثبت پیش نویس آگهی تاسیس باید به قسمت ثبت شرکتها مراجعه ، در قسمت ثبت پیش نویس آگهی تاسیس را تهیه نموده و پس از امضاء رئیس ادراه ثبت شرکتها و تایپ آگهی مربوطه رسانده، متقاضی یک نسخه از مدارک اعم از اساسنامه ، صورت جلسه و تقاضانامه که اراره ثبت شرکتها آنها را مهر نموده ، از مسئول قسمت می گیرد ، و آن را به دبیر خانه اداره تحویل می دهد، متقاضی یک برگ آگهی تایپ شده رابه اداره کل دفتر روابط عمومی و اموربین الملل ( قسمت دایره آگهی) تقدیم و پس از تعیین مبلغ آکهی در روزنامه به بانک مربوطه مراجعه و مبلغ مزبور را پرداخت نموده و به دبیرخانه مراجعه خواهد کرد، پس از امضاء نسخ تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکتها در این مرحله آگهی صادره را در دو نسخه تایپی به متقاضی تحویل می دهد. که متقاضی یک نسخه از آگهی را جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، ضلع جنوبی پارک شهر ، خیابان بهشت ساختمان روزنامه رسمی تحویل و نسخه دیگر همراه با فیش پرداختی به قسمت دایره آگهی ها جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار داده می شود. بعد از طی این مراحل کار ثبت موسسه غیر تجاری به پایان می رسد.و اداره ثبت شرکتها گواهی ثبت موسسه را به موسسین تقدیم خواهد نمود. شایان ذکر است مراحل ثبت کلیه شرکتها به یک صورت می باشد ، و آنچه که تفاوت دارد ، مدارک قابل ارائه ، اساسنامه ها و نحوه پر کردن تقاضانامه ها و شرکت نامه ها... می باشد.