علامت تجاری مشهور

علامت مشهور علامتی است که از نگاه مقامات صلاحیتدار کشوری که حمایت از علامت در آن مورد نظر است، مشهور تلقی گردد. علامت تجاری مشهور همواره از حمایت قوی تری نسبت به سایر علائم برخوردار است. به عنوان مثال علامت مشهور ممکن است در کشوری که مورد ثبت یا استفاده قرارر نگرفته است، مورد حمایت قرار گیرد. یا در حالیکه علامت تجاری ثبت شده در مقابل علائم مشابه تنها در فرضی مورد حمایت قرار میگیرد که علامت برای همان کالاها یا کالاهای مشابه مورد استفاده قرار گرفته باشد، علائم تجاری مشهور تحت شرایطی می توانند در مقابل علائم معارض حتی در فرضی که علامت یاد شده برای کالاهای غیر مشابه نیز به کار رود، مورد حمایت قرار گرفته می گیرند.

در اینکه چرا باید از علائم تجاری مشهور در مقایسه با سایر علائم حمایت قوی تر به عمل آورد پاسخ این است که هدف عمده از حمایت قوی از علائم تجاری مشهور، جلوگیری از سو استفاده از شهرت علامت یاد شده و همچنین جلوگیری از سواستفاده از شهرت علامت یاد شده و همچنین جلوگیری از ورود ضرر و خدشه به اعتبار آن است. به عبارت دیگر حمایت قوی از علامت مشهور به خاطر این است که رقبا نتوانند بدون هیچ گونه هزینه ای از شهرت علامت تجاری مشهور و سرقفلی آن بهره مند شوند و به حیث و شهرت و اعتبار آن خدشه وارد نمایند.
با توجه به مراتب فوق و از آنجائی که صاحبان علائم تجاری مشهور همواره با مشکلات جدی در رابطه با نقض علائم تجاری شان روبرو هستند لذا ضرورت دارد از این قبیل علائم حمایت قوی تر به عمل آید. به عنوان مثال اگر علائم تجاری CHANEL و GUCCE که از جمله برای تی شرت و کیف هایی به کار روند که توسط صاحبان علائم یاد شده تولید نشده باشد و به عبارت دیگر کیفیت محصولات شرکت های یاد شده را نداشته باشد چنانچه این علائم در کشوری که نقض علامت صورت گرفته است به ثبت رسیده باشد بدیهی است که صاحبات علائم مشهور یاد شده می توانند در قالب طرح دعوی نقض احقاق حق نمایند. حال اگر چنین علامتی در کشور مورد نقض به لحاظ اینکه بازار هدف صاحبان علائم فوق نبوده به ثبت نرسیده باشد، صاحبان علائم یاد شده مواجه با مشکلات جدی خواهند بود زیرا بر اساس یک اصل سنتی، حمایت از علائم تجاری محدود به سرزمینی است که در آن به ثبت رسیده اند. برای فائق آمدن بر مشکلات فوق کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی در صدد چاره جویی برآمده و در ماده 6 مکرر، حمایتی فراتر از علائم تجاری معمولی برای علائم تجاری مشهور پیش بینی و در نظر گرفته است.
در بند های (1) تا (3) ماده 6 مکرر کنوانسیون یاد شده احکامی در رابطه با حمایت اضافی اط علائم تجاری مشهور آمده است که به شرح زیر است:
1- کشور های اتحادیه متحد می شوند خواه (راسا اگر قانون داخلی کشور اجازه دهد)خواه طبق تقاضای کتبی ذینفع، علامت صنعتی یا بازرگانی که از نقل یا تقلید یا ترجمه ای که موثر در ایجاد اشتباه با علامتی که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده معتقد باشد که آن علامت از علائم مشهور است و آن علامت مشهوره متعلق به شخصی است که می تواند از کنوانسیون حاضر استفاده کند و آن علامت را برای هر نوع کالا یا کالا های مشابه به کار ببرد، تشکیل یافته است را رد کنند یا ثبت آن را باطل سازند و یا استعمال آن را ممنوع کنند. وقتی که قسمت اصلی علامت شامل نقل علامت مشهور یا تقلیدی باشد که موثر در ایجاد اشتباه با آن باشد نیز به همین ترتیب رفتار خواهد شد.
2- برای تقاضاضی ابطال و حذف چنین علامتی مهلتی برابر لااقل 5 سال از تاریخ ثبت باید داده شود. کشور های اتحادیه می توانند مهلتی که در آن باید منع استعمال درخواست شود، پیش بینی کنند.
3- ابطال یا حذف یا منع استعمال علائمی که با سو نیت به ثبت رسیده و یا استعمال شده اند در هر موقع می تواند تقاضا گردد.