مشتری و برند چه ارتباطی دارند

مشتری و برند می تواند با مدیریت ارزش مشتری به شیوه های گوناگونی مرتبط باشد. یکی از روش های ایجاد انطباق این است که این دو موضوع را در یک چارچوب در نظر گرفته که در آن تمام برند ها و گزینه ها در اختیار مشتری قرار می گیرد. این دو نگرش مختلف روی موضوعات گوناگون تاکید می نماید.

نگاه ارزش ویژه مشتری بر ایجاد ارزش و دستاوردهای پولی توسط هر یک از مشتریان وفادار متمرکز می باشد. از جمله محاسن انتخاب این روش، وجود شاخص های قابل ارزیابی در عملکرد پولی سازمان می باشد. با وجود شیوه ها و دیدگاه های ارزش ویژه مشتری برخی از مزیت های مهم و تاثیرگذار ایجاد برند قوی مانند جذب حداکثری نیروی انسانی و متخصص، دستیابی به سرمایه گذارها در خصوص توزیع ، ایجاد فرصت های ارتقاء و گسترش از تعمیم برند و سرانجام امکان فروش برند و گسترش نمایندگی ها را نادیده می گیرند و از آن عبور می نمایند.

دیدگاه ارزش مشتری همچنین به ندرت می تواند پیشنهاد ها و راهکارهایی چشم گیری داشته باشد. این نگاه نمی تواند واکنش های رقبا و تاثیر ناشی از حرکات و کارکردهای آنها را در نظر بگیرد و به درستی تاثیر فعالیت های اجتماعی، تبلیغات دهان به دهان و توصیه های مشتری به دیگران را مورد محاسبه قرار دهد.مشتری و برند چه ارتباطی دارند

بر همین اساس رویکردهای مبنی بر نگاه ارزش مشتری اغلب ارزش برندها را کمتر از آنچه واقعا وجود دارد، ارزیابی می کنند و بسیاری از جنبه های مرتبط با برند را نادیده می گیرند از توجه به تاثیرات آن بر درآمد و هزینه ها –فراتر از تاثیرات فعلی در محیط بازاریابی – ناتوان هستند در حالی که دیدگاه برند تاثیر بیشتری بر موضوع استراتژیک و شیوه های طراحی برنامه های بازاریابی با هدف ایجاد و ارتقاء سطح آگاهی از برند و ایجاد تصویر ذهنی مناسب در بین مشتری ها دارد.

این موضوع می تواند راهنمایی هایی علمی تر را در زمینه فعالیت های خاص بازاریابی به سازمان ها ارائه کند.
با وجود این، مدیران با تمرکز بر برند ها، همواره نمی توانند تحلیل های جزئی و دقیقی را از مشتری ها به عمل آورند و ارزش ویژه برندی را که در میان گروه ها و بخش های مختلف مصرف کنندگان ایجاد شده محاسبه کنند برای همین منظور رویکردهای مبتنی بر ارزش ویژه برند می تواند با جزئی تر شدن بر بحث بخش بندی مشتری ها، بهبود و ارتقاء یابد.

بسیاری از موضوعات که سبب افزایش ارزش برند می شود ارزش مشتری را نیز ارتقاء می بخشند. در عمل ارزش ویژه مشتری و ارزش ویژه برند مفاهیم مکملی هستند که بر ابعاد گوناگون تاکید دارند. ارزش برند بر ارزش نا مشهود فعالیت های بازاریابی و دستاوردهای نهایی این برنامه ها تاکید بیشتری دارد. در حالی که ارزش ویژه مشتری بر ارزش مشهود و محقق شده فعالیت های بازاریابی در قالب درآمد و سودآوری برای سازمان و مزایای این برنامه ها در میان مدت تمرکز بیشتر و تاکید دارد.

پارک بازاریابی ایران نیز در تحقیقات گوناگون این مسائل را مورد بررسی قرار داده و مشاورین به این نتیجه رسیده اند که اغلب مشتریان به برند ها وابسته اند و به آنها ارج می نهند و ارزش آنها را درک می کنند. فراموش نکنید که یک برند در نهایت چنان است که مشتری می خواهد و نه بهتر و نه بدتر !