علامت جمعی

علائم جمعی نشانه ای است برای متمایز کردن مبدا جغرافیایی، مواد به کار گرفته شده، شیوه ی ساخت و کیفیت و یا سایر ویژگی های مشترک کالا و خدمات بنگاهای مختلف بکار می رود که با نظارت مالک آن که می تواند یک اتحادیه یا تعاونی یا اشخاص حقوقی دیگر باشد، این علامت مورد استفاده قرار میگیرد.

با توجه به تعریف فوق مالک علامت تجاری جمعی می تواند یک تعاونی یا اتحادیه یا اشخاص حقوقی دیگری از جمله یک ارگان عمومی باشد.
براساس بند (1) ماده 7 مکررکنوانسون پاریس کشور های عضو اتحادیه متعهد می شوند اظهار نامه مربوط به علائم دسته جمعی متعلق به جماعاتی را که وجودشان بر خلاف قوانین کشور مبدا نیست بپذیرند و از آن حمایت نمایند حتی اگر این جماعت دارای یک موسسه صنعتی یا تجاری نباشند.
با توجه به بند (2) این ماده ، تحت شرایط خاصی هر کشور اتحادیه برای حمایت ازعلامت دسته جمعی تصمیم لازم را اتخاذ نموده و رای خواهد داد و در صورتی که این علامت مخالف نفع عمومی باشد از حمایت آن امتناع خواهد کرد .
معذالک حمایت این علاوم را نمی توان نسبت به هیچ یک از جماعاتی که وجود آنها مخالف قانون کشور مبدا نباشد به علت اینکه جماعات نامبرده در کشوری که حمایت آن مورد تقاضا است استقرار ندارد یا طبق قوانین کشور مزبور تشکیل نگردیده رد کرد.به موجب قسمت اخیر ماده (1) قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارع یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود .
به موجب بند (2) ماده 21 طرح ثبت علائم تجاری تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با همین عنوان در اظهار نامه ثبت معرفی می شود و بتواند مبدا یا هرگونه خصوصیات مشترک دیگر نظیر کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک ثبت شده علامت جمعی استفاده می کنند متمایز سازد .
نقش و کارکرد این نوع علامت معرفی دسته و گروه خاصی از اعضای انجمن که به تولید کالا یا ارائه خدمات مبادرت می ورزند می باشند.