انتقال علامت تجاری ثبت شده (2)

در گذشته درباره انتقال علامت تجاری ثبت شده توضیحاتی را ارائه دادیم در این بخش قصد داریم توضیحات بیشتری در باره این موضوع ارائه دهیم.
نقل و انتقالات جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت باید در ظهر آخرین گواهینامه معتبر علامت نیز منعکس گردد.
همانطور که قبلا نیز ذکر شد با توجه به تبصره (1) ماده 128 آئین نامه، در دفتر ثبت برای هر علامت دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و همچچنین نقل و انتقالاتی که جزئا یا کلا نسبت به علامت صورت می گیرد، در صفحات مزبور قید میگردد. در صورت نیاز به صفحات اضافی مرجع ثبت می تواند از دفتر متممی به این منظور استفاده کند.
همچنین به موجب تبصره 2 ماده یاد شده، درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک علامت یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت علائم تجاری برسد.
با توجه به ماده 145 آئین نامه، در صورتی که انتقال، در خارج از کشور انجام شده باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل انتقال، برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
به موجب ماده 146 آئین نامه، کلیه انتقالات در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت، ثبت و در ظهر گواهینامه علامت درج می گردد و به هزینه ذی نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود.
به موجب قسمت اخیر ماده یاد شه انتقالات تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند. ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم انتشار آگهی مربوط خواهد بود.
با توجه به مجموع مواد یاد شده نکات زیر قابل ذکر به نظر می رسد:
1- انتقال مالکیت علامت ثبت شده می تواند به صورت کامل یا به صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت باشد.
2- این انتقال باید به موجب سند رسمی باشد و دفترخانه تنظیم کننده سند نیز موظف است که اخرین وضعیت علامت ثبت شده را که قرار است به صورت کلی یا جزئی مورد انتقال قرار گیرد از مرجع ثبت استعلام کند این استعلام مستلزم پرداخت هزینه است.
3- ذی نفع باید مراتب انتقال علامت ثبت شده را طی درخواست کتبی به مرجع ثبت اعلام تا به ثبت برسد.
4- انتقال مالکیت علامت ثبت شده تنها در صورتی در مقابل اشخاص ثالث معتبر است که مراتب انتقال به مرجع ثبت اعلام به ثبت رسیده باشد.
به عبارت دیگر تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط به ثبت نرسیده باشد مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت نه منتقل الیه را.
5- درخواست ثبت انتقال علامت ثبت شده باید حاوی مطالب و مدارکی باشد که در ماده 139 آئین نامه مشروحا آمده است.
6- اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد ثبت آن در دفتر ثبت اصلی یا متمم دارای شرایطی است که دقیقا در ماده 140 آیین نامه آمده است.
7- اگر انتقال علامت فقط نسبت به برخی از کالاها یا خدمات باشد، در این صورت مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیش از مدت باقی مانده اعتبار علامت ثبت شده باشد.
8- اگر بعضی کالاها یا خدمات موضوع علامت منتقل شده باشد، منتقل الیه می تواند از مرجع ثبت درخواست گواهینامه برای این کالاها و یا خدمات بنماید.
9- اگرچه در فرض انتقال جزئی کالاها یا خدمات موضوع علامت مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیش از مدت اعتبار اصلی باشد لیکن چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردید مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها یا خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئا منتقل شده اند خواهد بود.
10- با توجه به اهمیت علامت جمعی و نقشی که علامت یاد شده در انتقال مفاهیم مربوط به مبدا، مرغوبیت یا سایر خصوصیات دارد قانونگذار در مقایسه با علائم فدی انتقال آن را با سخت گیری بیشتری امکان پذیر دانسته و اخذ موافقت قبلی رئیس سازمان ثبط اسناد و املاک کشور را ضروری شناخته است.
11- نکته ای که در رابطه با انتقال مالکیت علامت ثبت شده به ویژه در صورتی که علائم جمعی باشد باید دقت کرد این است که چنانچه این انتقال موجب گمراهی مردم شود قابل ابطال است. بدین توضیح که چنانچه به عنوان مثال، علامت مشهور کاله که برای مواد لبنی به کار می رود در رابطه با برخی از کالاها به عنوان مثال پنیر مورد انتقال قرار گیرد چنانچه این انتقال باعث شود که در بازار کشور، پنیر کاله که از سوی منتقل الیه تولید می شود با ماست کاله که از سوی شرکت کاله (انتقال دهنده) یکجا عرضه می گردد، مشتریان را از نظر کیفیت جنس یا از لحاظ تشخیص مبدا و اینکه بلاخره این پنیر متعلق به کدام شرکت است (شرکت انتقال دهنده یا شرکت انتقال گیرنده) دچار گمراهی کند این انتقال می تواند باطل اعلام گردد.
12- چنانچه انتقال مالکیت علامت ثبت شده نسبت به قسمتی از کالاها یا خدمات باشد، در این صورت مرجع ثبت باید در آخرین گواهینامه معتبر علامت یاد شده، مراتب انتقال را درج و منعکس نماید.
13- اگر این نقل و انتقال در خارج از کشور صورت گرفته باشد مدارک و مستندات مربوط به شرحی که در ماده 145 آیین نامه آمده است باید به تایید نمایندگی ایران رسیده باشد و این تایید دلیل ثبت انتقال در ایران محسوب می گردد.
14- مراتب انتقال علامت به شرحی که در ماده 146 آیین نامه آمده است باید ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص مربوط به ثبت علامت، در روزنامه رسمی کشور آگهی شود. پرداخت هزینه آگهی به عهده ذی نفع است. در اینکه مفاد آگهی یاد شده چه باید باشد ظاهرا آیین نامه ساکت است.