علامت تجاری و تبدیل آن به یک نام متداول

در صورتی که دارنده، با فعالیت یا عدم فعالیت خود، اجازه دهد که علامت تجاری او تبدیل به نامی رایج در تجارت محصول یا خدمتی گردد که موضوع ثبت آنست، در این صورت علامت قابل ابطال خواهد بود.
احتمال وقوع این امر در حالتی است که دارنده، نخستین نفری باشد که در بازار، محصول جدید را ارئه می نماید؛ محصولی که علامت تجاری آن سپس عموما در بازار به عنوان نام محصولاتی از این نوع، مورد استفاده قرار گیرد. نمونه های متعددی وجود دارد که در آن ها علامت تجاری عموما توسط مصرف کنندگان به عنوان نام رایج آن محصول مورد استفاده قرار گرفته است. در بعضی موارد علامت تقریبا به طور کامل تبدیل به یک واژه ژنریک می شود: "گرامافون" یک نمونه قدیمی در این زمینه است؛ " آسپرین" هم نمونه دیگری است (با این حال هنوز هم در آلمان، یک علامت تجاری است) موارد دقیق تر دیگری نیز وجود دارد: وقتی که مردم بدانند واژه مزبور، عنوان یک علامت تجاری است ولی با این حال آن را در یک زمینه کلی استفاده کنند؛ "هوور" یک نمونه کلاسیک، و "پیل" و "بیرو" نمونه های دیگری از این حالت اند. انواع اخیر الذکر، آنقدر قوی نیست تا قابل ابطال باشد. لغو علامت، محدود به مواردی است که در آن، علامت به یک نام رایج در آن بازار مبدل شده باشد(که در این مورد، نظرات مصرف کنندگان تعیین کننده است.)به علاوه، این حالت بایستی به علت فعالیت یا عدم فعالیت مالک اتفاق افتاده باشد. در عمل، این بدان معنا است که دارنده باید مراقب بوده و بر استفاده از علامت خود نظارت داشته باشد.
در مورد علامت تجاری جامعه اروپایی، شرط خاصی وجود دارد که به مالک علامت تجاری اجازه می دهد از هر یک از ناشران واژه نامه یا نظایر آن که به انعکاس علامت او به نحوی دست می زنند که این احساس را در خواننده ایجاد می کند که واژه مزبور، یک لغت کلی است، بخواهد که تضمین نمایند انعکاس علامت تجاری مربوطه در چاپ بعدی توام با ذکر ثبت آن علامت خواهد بود.