مفهوم نمایندگی تجاری و وکالت

نمایندگی در لغت به مفهوم نماینده بودن، وکالت، کارگزاری، وکالت مجلس و آژانس به کار رفته است.
ثبت علامت تجاری- نمایندگی تجاری
نمایندگی تجاری رابطه قراردادی است که به موجب آن نماینده تجاری (شخص حقیقی یا حقوقی) به طور مستقل تصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری جذب مشتری، تبلیغات و یا سایر اعمال واجد آثار حقوقی را به نام و به حساب اصیل در برابر دریافت اجرت و یا کمیسیون بر عهده می گیرد. استفاده از این قبیل نمایندگان معمولا از طریق قراردادی صورت می گیرد که به موجب آن شخصی به مذاکره و بازاریابی و انعقاد معاملاتی از جانب تولیدکنندگان یا صاحبان صنایع می پردازد. این نماینده در استخدام تولیدکنندگان یا صاحبان صنایع می پردازد. این نماینده در استخدام تولید کننده، تاجر و طرف قرارداد نیست و حق الزحمه این نماینده معمولا بر اساس درصدی از قیمت کالای فروخته شده محاسبه و پرداخت می گردد. درقانون تجارت ایران، از نمایندگی تجاری تنها در مورد تجارتخانه ها سخن گفته شده است و شخصی است که رئیس تجارتخانه اورا برای کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرارداده و امضای وی برای تجارتخانه الزام آور است. در حالی که انواع نمایندگی وجود دارند که نماینده به طور مستقل از تاجر فعالیت نموده و رابطه ی استخدامی با او نداشته و در چارچوب توافق نمایندگی فعالیتی را برای تاجر انجام می دهد.
به نظر برخی از حقوق دانان «نمایندگی بازرگانی (تجاری) عبارت است از ماموریت دائم یا موقت که از طرف بازرگانان به شخص نماینده تفویض می شود که برای اداره امور تجاری به نام بازرگان اقدام نماید بدون اینکه شخصا مسئولیت یا تعهدی داشته باشد».
در لایحه اصلاح قانون تجارت که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، در ماده 88، نمایندگی تجاری بدین صورت تعریف شده است «نماینده تجاری شخص مستقلی است که بدون قرارداد اجاره خدمات، دربرابر تاجر اعطا کننده نمایندگی، تعهد می کند که در ازاء درافت اجرت، نسبت به بازاریابی، مذاکره ی مقدماتی یا انعقاد قرارداد خرید، فروش یا اجاره ی کالاها یا خدمات برای مدت محدود یا نامحدود به نام و به حساب او اقدام کند.»
در قانون مدنی ایران در م 656 وکالت را بدین نحو تعریف کرده است «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. وکالت برای انجام دادن اعمال حقوقی است نه امر مادی، مانند کشیدن نقاشی یا حمل و نقل و مانند اینها.»