علامت تجاری و انتقال جزئی آن

صاحب علامت میتواند شامل بخشی از علامت خود را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نماید. این انتقال میتواند شامل بخشی از علامت و یا کل علامت تجارتی باشد. انتقال جزئی به این معناست که علامت تجارتی برای بعضی از کالاها یا خدمات مشخص شده منتقل شود یا اینکه علامت برای استفاده در یک روش یا منطقه خاصی منتقل گردد. مثلا منتقل الیه حق استفاده از علامت تجارتی را فقط در صادرات کالا داشته باشد یا اینکه حق استعمال انحصاری علامت را در شهر یا کشور و بطور کلی در مکان خاصی داشته باشد.
حقوق کشور انگلیس، انتقال جزئی علامت تجاری را به رسمیت شناخته، و اینگونه مقرر میدارد: "انتقال علامت تجارتی ثبت شده ممکن است جزئی باشد که بصورت زیر امکان پذیر است: الف. علامت در خصوص بعضی از کالاها یا خدمات و نه تمام کالاها یا خدماتی که علامت تجارتی برای آنها ثبت شده است صورت پذیرد. ب. انتقال علامت در خصوص استفاده از علامت تجارتی به شیوه ای خاص، در محدوده مکانی خاص صورت پذیرد.
قانون ثبت علائم و اختراعات ایران، اشاره ای به انتقال جزئی علامت نکرده بود و تنها مقرره موجود در اینباره،ماده 12قانون ثبت علائم و اختراعات، بود که علامت تجارتی را قابل نقل و انتقال می دانست.
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1387، برخلاف قانون سابق، انتقال علامت تجارتی را بصورت کل یا جزء مورد شناسایی قرارداده است. مطابق آیین نامه، انتقال جزئی علامت ثبت شده نیز باید در مرجع ثبت به ثبت برسد و بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آنها به طور جزئی منتقل شده است، همچنین مطابق ماده 140 این آیین نامه چنانچه انتقال راجع به قسمتی از کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد. خروج آن قسمت از کالاها و خدمات در دفتر ثبت علائم تجارتی، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه یا طبقاتی کلا از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد. "در این صورت شماره اصلی ثبت علامت برای مالک اولیه و برای مالک ثانوی شماره فرعی داده می شود."
همانطور که بیان شد، انتقال جزئی علامت تجاری، به معنای از دست رفتن مالکیت دارنده علامت به طور کامل نیست. بنابراین انتقال دهنده هنوز مالک علامت تجارتی در خصوص سایر کالاها یا خدمات می باشد و حق استعمال علامت تجارتی را دارد.
با توجه به اینکه منتقل الیه و انتقال دهنده، هر دو از یک علامت خاص در مورد کالاها یا خدمات یکسانی استفاده نمایند. به منظور اجتناب از گمراهی مردم در این موارد، قوانین بعضی کشورها انتقال را فقط در موردی که کالاهای مالک قبلی نباشند، تجویز می نمایند.
اما انگلستان به طور کلی، عللامتی که در اثر استفاده مالک یا افراد مجاز از طرف وی گمراه کننده شوند، قابل ابطال است. این موضوع در بند (د) قسمت یک ماده 46 قانون علائم تجارتی آمده است. در خصوص گمراهی و فریب ناشی از انتقال جزئی نیز میتوان به این بند استناد کرد و علامت را قابل ابطال دانست. به علاوه، مطابق بند 2 ماده 6 رابع کنوانسیون پاریس چنانچه هرگونه انتقال علامت تجارتی موجب گمراهی مردم در خصوص منشاء، نوع یا صفات اساسی کالاهای تحت آن شود کشورهای عضو حق دارند، آن انتقال را معتبر ندانند. از این بند در فصل 4 از قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران، نیز بهره برده و انتقالی را که در نتیجه آن ماهیت، مبدا، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هرف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود معتبر ندانسته است.