کودکان قبل از آنکه به دنیا بیایند می آموزند

اولین معلم کودکان!!
اولین معلم قدرتمند کودک والدین اوست که به او می آموزد چگونه بیاندیشد.
بنابراین باید خلاقیت در کودک را تشویق نماییم و هر روز آنها را مشتاق کنیم تا ایده ای جدید داشته باشند و خلاقیت را تجربه کنند.
راههای افزایش اعتماد به نفس در کودکان:
1-به وسیله ی آموختن هنر سخن گفتن اعتماد به نفس کودک را افزایش دهید .
2-کودکان را تشویق نمایید که به هر چیزی به روش های مختلف نگاه کنند و بیاندیشند، تشویق کردن آنها سبب افزایش ایده های جدید در آنها میشود.
3-اگر آنها از شما خواستند تا چیزی برای آنها بسازید شما با علاقه و با خلاقیت این کار را برای آنها انجام دهید.
4- تازگی و یکتا بودن ارزشمند است، در هر لحظه از فرصتهای آموزشی برای به وجود آوردن اشتیاق در افکار خلاقانه ی آنها استفاده کنید و از هیجانات آنها استفاده نمایید زمانیکه آنها میدانند چگونه کاری را انجام دهند.