علائم تجاری و حذف آن ها

پس از به ثبت رسیدن، علامت تجاری بازهم مصون از اعتراض و مخالفت نخواهد بود.
هرکس می تواند تقاضای لغو و ابطال ثبت (تقاضای حذف از دفتر ثبت) یا اعلام بی اعتباری آن را بنماید ( که در این صورت به مثابه علامتی خواهد بود که هرگز به ثبت نرسیده است). اینکه کدام یک از این موارد، قابل حصول می باشد بستگی به دلیل اعتراض دارد. به عنوان نمونه، ابطال علامت بواسطه عدم استفاده صرفا از روزی که توسط دادگاه اعلام گردد آغاز می شود، در حالی که اثبات یکی از دلایل مربوط به خودداری شخص از ثبت علامت معمولا منجر به اعلام بی اعتباری آن خواهد گردید. در عمل هیچگونه تفاوتی بین این دو مورد نیست- در هر یک از آنها علامت از دور خارج خواهد شد. غالب چنین درخواست هایی به این علت مطرح می گردد که علامت مورد بحث مانعی بر سر راه درخواست ثبت علامت تجاری متعلق به غیر است؛ یا بواسطه اینکه دارنده علامت تجاری اقدام به طرح دعوی نقض علامت تجاری نموده و خوانده در دفاع از خود، اظهارنامه می نماید که علامت دیگر نبایستی در دفتر ثبت علائم به ثبت رسیده باشد. در مورد علامت های بریتانیایی، درخواست ها به مسئول ثبت علائم یا دادگاه حقوقی یک تقدیم می شود. البته در صورتی که تشریفات رسیدگی مربوط به علامت در دادگاه در حال انجام می باشد( کما اینکه در مورد دعوی نقض،چنین وضعی وجود دارد)درخواست باید به دادگاه تقدیم گردد .