موانع سازمانی خلاقیت

1 – عدم دسترسی به اطلاعات
2 – فقدان ارتباطات افقی و عمودی مناسب
3 – اندازه سازمان برای سودآوری
4 – انزوا و گوشه گیری کارکنان
5- ساختار نامناسب سازمان
6– افق زمانی کوتاه مدت مدیران
7 – فقدان سیستم پیشنهادات موثر و سریع
8 – فقدان لوازم و ابزار لازم
9- فقدان سیستم تشویق و پاداش هدفمند و منعطف
10- ناسازگاری ، استرس و نارضایتی کارکنان
11- مبارزات و سیاست بازی های سازمانی
12 – دلگرمی زیاد از حد مدیر
13- فشار به اخذ نتیجه سریع