ثبت علامت تجاری و نیاز به وکیل

بعنوان یک قاعده کلی، در بسیاری از کشورها برای تسلیم تقاضانامه به وکیل احتیاجی نیست و می­توانید خودتان تقاضانامه را تسلیم کنید. با اینحال، از خدمات یک وکیل ثبت علائم که در انجام جستجو در سوابق علائم تجاری مهارت داشته و با تشریفات ثبت سوابق علائم تجاری مهارت داشته و با تشریفات ثبت علائم تجاری کاملا آشنائی دارد می­توانید تا در وقت صرفه جوئی شود، تضمین شود که تقاضای کسب حمایت در طبقه یا طبقات صحیح تسلیم می­شود و از رد تقاضانامه براساس دلایل مطلق اجتناب شود. اگر برای ثبت علامت تجاری در خارج از کشور اقدام نمائید ممکن است لازم باشد از وکیل علائم تجاری استفاده کنید که ساکن آن کشور است.
اداره ثبت علامت تجاری ممکن است در صورت لزوم به شما توصیه کند از یک وکیل استفاده کنید و فهرست وکلای تائید شده را در اختیار شما قرار دهد.

حمایت از علامت تجاری
حمایت از علامت تجاری از طریق ثبت یا در برخی کشورها از طریق استفاده امکان­پذیر است. حتی در مواردی که علامت تجاری را می­توان از طریق استفاده حمایت کرد، توصیه می­شود با تسلیم تقاضانامه ثبت به اداره ملی ثبت علائم تجاری آن را ثبت کنید (برخی ادارات ثبت علائم تجاری فرم تقاضانامه ثبت آن لاین (الکترونیک) دارند). ثبت علامت تجاری حمایت بیشتری را تأمین خواهد کرد، بویژه در مواردی که با علامت یکسان یا علامتی که بطور گمراه کننده مشابه است تعارضی بوجود آید. برای ثبت علامت تجاری، خدمات وکلای ثبت علامت اغلب بسیار مفید خواهد بود (ودر برخی کشورها الزامی است).