آشنایی با قوانین برند

برند مجمو عه ای از تصاویر وعقایدی است که ویژگی های یک تولید کننده اقتصادی را نشان می دهند.به عبارت دیگر,برند به ویزگیهای کلامی و تشریحی و نمادهای منسجمی مانند لوگو و طرح و اسم اشاره داردکه اساس یک شرکت,کالا یا خدمات را به تصویر میکشد برند تصویری نمادین از تمام اطلاعاتی است که مربوط به شرکت, کالا یا خدمات باشد برند معمولا شامل لوگو,نوشته های رنگی, نمادها و علائمی است که میتواند ارزشها عقاید و حتی ویزگیهای کالا یا خدمات را گسترش دهد

ماده 30 علائم تجاری:علامت و نام تجاری:
الف: علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند.
ب: نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
ماده 31-حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.
ماده 40-مالک علامت ثبت شده میتواند علیه هر شخصی که بدون موافقتوی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی گرددکه عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری گردد در دادگاه اقامه دعوی نماید این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی میشود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالایا خدمات مشابه موجب گمراهی عموم میشود
ماده 40 بندد-مدت اعتبار ثبت علامت 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت میباشداین مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی10 ساله با پرداخت هزینه مقرر قابل تمدید است.

ماده 46-اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت موسسه ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است نمیتواند به عنوان یک نام تجاری به کار رود.
ماده 61- هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شودکه طبق مواد 15 و28و40 نقض حقوق بشمار آیدیا طبق ماده 47 عمل غیر قانونی تلقی شود مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزایی نقدی از ده ملیون تا پنجاه ملیون ریال یا حبس تعزیری از نود یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم میشود

توجه 1 : با توجه به اینکه اولین اقدام برای ثبت هر علامت تجاری هزینه ای بین 30 الی 50 هزار تومان در بر دارد و مدتی در حدود 2 الی 3 ماه زمان میبرد تا شما مطلع گردید که آیا علامت مورد نظر شما قبلا به ثبت رسیده یا خیر لذا شما میتوانید در قسمت جستجوی علائم تجاری ثبت شده ظرف 3 روز از اینکه علامت مورد نظر شما قبلا ثبت شده یا خیز مطلع شوید.

توجه2: با توجه به اینکه اکثر نامهای زیبای فارسی و حتی اسامی روان لاتین توسط اشخاص و یا شرکتها قبلا به ثبت رسیده لذا در این زمان ثبت نام تجاری مناسب بسیار مشگل و در برخی موارد غیر ممکن میباشد لذا شما میتوانید در این سایت نام تجاری مورد نظر خود را که توسط مالکین آنها به ثبت رسیده و در معرض فروش قرار گرفنه انتخاب و خریداری نمایید