علامت تجاری و نقل وانتقال آن

از آنجایی که علامت تجاری به عنوان یک مال شناخته میشود بنابراین قابل خرید و فروش است. علائم تجاری در قالب یک قرارداد می توانند مورد نقل و انتقال قرار گیرند، به عبارت دیگر قرارداد انتقال علامت تجاری قراردادی است که به موجب آن صاحب علامت تجاری بطور یک جا حقوق مربوط به علامت را به فروش میرساند. به عبارت دیگر صاحب علامت در قالب قرارداد نقل و انتقال، مالکیت مربوط به علامت تجاری را به دیگری منتقل کند. این انتقال میتواند در مرحله ثبت اظهارنامه یا بعد از ثبت علامت باشد، بدین توضیح متقاضی میتواند مالکیت مربوط به اظهارنامه ثبت برند را به دیگردی منتقل کند و یا متقاضی می تواند پس از ثبت علامت در اداره ثبت علائم مالکیت علامت را ضمن قراردادی به دیگری منتقل کند. انتقال علامت همچنین می تواند بطور مستقل صورت گیرد و یا همراه با سرقفلی مربوط مورد نقل و انتقال قرار گیرد. همچنین انتقال علامت می تواند در رابطه با همه یا برخی از کالاها یا خدماتی باشد که علامت برای آن به ثبت رسیده است.
خلاصه اینکه قوانین ملی کشورها میتوانند شرایط شکلی و ماهوی این انتقال را تدبیر کنند. چنانچه هدف از انتقال مالکیت علامت یا اظهارنامه آن، گمراه کردن عموم در رابطه با طبیعت، مبداء، ساخت، فرایند ویا سایر خصوصیات کالا یا خدماتی باشد که علامت برای آن ثبت شده است، چنین نقل و انتقالی قابل ابطال است و درخواست ابطال نیز می تواند از سوی اشخاص ثالث باشد و براساس آن دادگاه در خصوص مورد اتخاذ تصمیم می نماید. حتی این درخواست ابطال می تواند از سوی شخص ثالثی که متهم به نقض حق است نیز صورت گیرد.
به عنوان مثال اگر مالک علامت تجاری ثبت شده در مهلت مقرره قانونی که در قوانین ملی برخی از کشورها تعیین شده است، از علامت تجاری خود استفاده نکند در این صورت حق انحصاری ناشی از ثبت علامت را از دست داده و نمیتواند چنین علامتی را به دیگری انتقال دهد و در فرض انتقال هیچگونه آثاری بر این انتقال بار نمی شود و منتقل الیه چنین علامتی نیز مالک تلقی نمی گردد.
همچنین از نظر شکلی نیز قراردادهای انتقال باید واجد شرایطی باشد که معمولا در قوانین ملی کشورها پیش بینی شده است از جمله این مقررات شکلی این است که قرارداد انتقال مالکیت اظهارنامه یا علامت ثبت شده باید به صورت کتبی باشد و نه شفاهی، زیرا چنانچه قراردادهای یاد شده به صورت کتبی تنظیم شوند اثبات آن آسان نخواهد بود.
از جمله مقررات شکلی دیگر این است که قرارداد به امضای طرفین قرارداد برسد. البته در قالب ادغام شرکتها یا جانشینی نیز ممکن نیز ممکن است صورت گیرد، که در این فرض ها نیز باید مدارک دال بر این ادغام یا جانشینی ضمیمه شود. به عبارت دیگر دلیل و مدارکی که این نحوه از انتقال را اثبت کند باید ضمیمه و تسلیم شود.
مصداق دیگر از مقررات شکلی این است که چنانچه منظور مالک انتقال مالکیت علامت تجاری ثبت شده باشد باید این انتقال را در مرجع ثبت به ثبت برساند. البته این در قبال پرداخت حق الثبت است که در قوانین ملی کشورها پیش بینی شده استو در صورت پرداخت حق الثبت این انتقال به نام منتقل الیه در مرجع ثبت به ثبت میرسد.