چگونه باید حل خلاق مسایل را به کودکان یاد داد؟

1 حساسیت نسبت به وضیعت های به خود, و به دیگران.
هم مربی و هم دانش آموزنسبت به عواطفی که منجر به کنجکاوی، سردرگمی، و تضاد می گردد هشیارند.
2 مشارکت همکاری گرایانه
3 ابتکار فردی
4 تفکر واگرا
5 تسهیل خلاقیت با استفاده از مطالب
6 آزادی برای یادگیری
دانش آموزان برای مبادرت به تفکر خلاق و ابراز ایده های غیر عادی، احساس آزادی می کنند. از ایده های تخیل گرایانه به نحوی غیرداورانه استقبال می گردد.

منابع متنوعی در دسترس و در معرض دید دانش آموزان قرار می گیرد. استفاده از مطالب و دستکاری آنها در داخل و خارج از کلاس تشویق می گردد