نام تجاری فانتزی

همانطور که در گذشته ذکر کردیم نام تجارتی یا نام بازرگانی عبارتست از اسم یا نشانه ای که بنگاه تجارتی را مشخص می کند. به عبارت دیگر شرکت ها علاوه بر دارا بودن علائم تجاری که کالاها و خدمات آنها را از رقباء متمایز می سازد می توانند دارای نام تجارتی نیز باشند. نام تجارتی برای تمایز یک شرکت از دیگر شرکت ها به کار می رود.
یکی از نام هایی که شما می توانید به عنوان نام تجاری استفاده کنید نام تجاری فانتزی است، که در ادامه آن را شرح خواهیم داد.
برای انتخاب نام تجاری ممکن است از یک نام فانتزی یا رویایی استفاده شود. نام فانتزی یک نام خیالی یا تفننی و رویایی و امثال آن است. به طور مثال در ادبیات ایران سیمرغ یک نام خیالی است که وجود خارجی ندارد لذا اگر تاجری نام تجارتی خود را سیمرغ معرفی کند در واقع از نام فانتزی استفاده کرده است که در حقوق ایران منع قانونی ملاحظه نمیگردد و در سایر کشور ها استفاده از نام فانتزی به عنوان نام بازرگانی منع نشده است. بنابراین لازم نیست که تاجر از نام کوچک، نام خانوادگی خود یا نام خانوادگی ثالث برای نام بازرگانی خود استفاده کند بلکه از هر نام یا عنوانی حتی از نام های فرضی، خیالی و تفننی، می تواند به عنوان نام تجارتی خود استفاده کند. مشروط بر اینکه شرایط قانونی در این انتخاب رعایت شود. بعضی از حقوق دانان معتقدند که نام فانتزی یا عنوانی که شبیه یک اسم باشد، نقشی مشابه یک نوع علامت داشته و یا ارزش یک نوع امضاء دارد که به یک موسس یک تجارتخانه یا یکی از مدیران موسسه تجارتی اختصاص یافته است و منحصرا برای معزفی و ارائۀ مایۀ تجارتی یا نوعی از مایۀ تجارتی تاجر یا برای معرفی اعتبار تاجر به کار می رود. برای نام تجارتی فانتزی محدودیتی وجود ندارد و حتی می توان از علائم طبیعی استفاده کرد و الهام گرفتن از طبیعت به هیچ وجه اشکالی ندارد. مشروط بر اینکه با نام تجارتی یا علائم تجارتی و مارکهای تولیدی انتهاب شده به وسیله دیگران و انتخاب قبلی آنان در تعارض نباشد و سبب ایجاد اشتباه و گمراهی افراد و اشخاص نگردد.