معاهدات مربوط به علائم تجاری و خدماتی

کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و موافقتنامه تریپس که حاوی مقررات ماهوی راجع به علائم جاری و خدماتی هستند حسب مورد در قسمت های مختلف بحث مربوط به علامت مورد استفاده و استناد قرار گرفته اند، در این قسمت های مختلف بحث کنوانسیون های شکلی مربوط به علامت تجری و خدماتی به طور خلاصه مورد تجزیه و تحلی قرار میگیرد.

1- معاهده قانون علامت تجاری
این موافقتنامه در سال 1994 میلادی به تصویب رسیده است. هدف این معاهده تبدیل سیستم های ثبت علائم تجاری ملی و منطقه ای به سیستم هایی است که کاربرپسند باشند. نیل به این هدف تسهیل و هماهنگ سازی تشریفات از طریق حذف مشکلات و موانع را طلب می کند که در نتیجه آن تشریفات مربوطه برای مالکیت علائم و نمایندگان آنان کاملا ایمن میگردد.

2- موافقتنامه نیس در مورد طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم
این موافقتنامه در سال 1957 میلادی به تصویب رسیده است. موضوع این موافقتنامه طبقه بندی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم تجاری و خدماتی است. ادارات ثبت علائم تجاری کلیه کشور های متعاهد باید برای هر ثبت جداگانه، نشانه طبقات را درج نمایند.

3- معاهده نایروبی برای حمایت از نشان المپیک
این معاهده در سال 1981 میلادی به تصویب رسیده است. کلیه کشورهای عضو این عهد نامه موظف هستند از نشان المپیک (پنج حلقه در داخل یکدیگر) در برابر استفاده تجاری (در تبلیغات بر کالاها و یا به عنوان علامت و ..) بدون اجازه کمیته بین المللی المپیک حمایت نمایند.

4- موافقت نامه وین درمورد طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم
موضوع این موافقتنامه، طبقه بندی علائمی است که متشکل از یا حاوی عناصر تصویری هستند. بر اساس این موافقتنامه، ادارات صلاحیت دار کشورهای عضو باید در اسناد رسمی و آگهی های رسمی مربوط به ثبت و تمدید علائم، نشانه های مربوط به طبقه بندی را درج نمایند.
5- موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم
این موافقت نامه در سال 1270 به تصویب رسیده است و در تاریخ های 1279، 1290،1304،1313،1336، 1346 به ترتیب در بروکسل، واشنگتن، لاهه، لندن، نیس، استکهلم مورد بازنگری قرار گرفته و در تاریخ 1358 نیز اصلاحاتی در آن به عمل آمده است.

6- پروتکل مادرید
پروتکل مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری و خدماتی است. این پروتکل در تاریخ 6 تیر 1368 (برابر با 27 ژوئن 1989 میلادی) در مادرید به تصویب رسیده است.
بر اساس ماده (1) این پروتکل، کشور های عضو این پروتکل عضو همان اتحادیه ای خواهند بود که کشورهای عضو موافقتنامه مادرید در آن عضویت دارند حتی اگر این کشورها عضو موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم بازنگری شده در استکهلم در سال 1346 (1967) و اصلاح شده در سال 1358 (1979) نباشند.