مراحل ثبت برند تجاری

تنظیم اظهارنامه تقاضای نام و ثبت برند: البته شما باید قبل از تنظیم اظهارنامه از عدم مشابهت نام و علامت درخواستی خود با موارد ثبت شده اطلاع داشته باشید. همچنین باید علائم و نام های ممنوع و موارد قانونی مرتبط با مشابهت های عرفی را نیز در نظر بگیرید. مثلا هر چند که بنز یک برند در طبقه خودرو می باشد اما شما هیچگاه نمی توانید این برند را در زمینه دیگری در کشور دیگری به ثبت برسانید. این از مواردی است که مشابهت عرفی را شامل می شود. یعنی عرفاً نام بنز یک نام مشهور و برجسته است که در صورتیکه شما آن را به ثبت برسانید می توانید از عوائد شهرت این نام بهره برداری کنید.
پس از تنظیم اظهارنامه و ارسال آن، کارشناس مرتبط با موضوع آن را بررسی و در مورد آن اظهار نظر خواهد کرد. انواع حالاتی که ممکن است برای پرونده اظهارنامه شما رخ دهد:
اخطار اداری رفع نقص: گاهی ممکن است به دلیل عدم ارسال صحیح اطلاعات، یا نقص در مدارک و یا توضیحات ارائه شده در اظهارنامه کارشناس از شما بخواهد موارد را رفع کنید، که باید از طریق درخواست رفع نقص اقدام نمایید.
اخطار اداری رد اظهارنامه: در صورتیکه اظهارنامه از سوی کارشناس پذیرفته نشود، رد اظهارنامه شده و باید مجدداً اظهارنامه تکمیل و ارسال گردد.
پذیرش اظهارنامه.
پس از پذیرش اظهارنامه کارشناس از شما می خواهد طی نامه ای که از اداره ثبت اسناد به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی تنظیم شده است، نسبت به آگهی کردن تقاضای خود اقدام کنید.
پس ازگذشت یکماه از تاریخ چاپ آگهی تقاضا در روزنامه رسمی، شما باید با پرداخت حق الثبت ودرخواست تصویر آگهی چاپ شده در روزنامه، تقاضای شماره ثبت نمایید. ضمناً مجدداً کارشناس از شمامی خواهد در آگهی ثبت رسمی برند را نیز در روزنامه رسمی از طریق نامه اداره ثبت اسناد به چاپ برسانید.
پس از گذشت یکماه از تاریخ چاپ آگهی ثبت رسمی شما می توانید با ارسال تصویر آگهی چاپ شده در روزنامه، تقاضای ثبت قطعی و گواهینامه (سند ثبتی) نمایید.