علامت تجاری و شناسه های کسب و کار

شناسه های کسب و کار، یعنی هر نشانی که برای شناسائی هویت کسب و کار یک شخص حقیقی، ششخص حقوقی، یک سازمان یا یک انجمن بکار می رود.
با توجه به تعریف کلی از شناسه های کسب و کار بدیهی است که کارکرد این نوع شناسه ها دقیقا همان علامت تجاری نیست و هدف آن ها بیشتر معرفی هویت کسب و کار اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است و با علامت تجاری که هدف آن تمیز کالاها و خدمات یک شرکت از رقبا است، می تواند متمایز باشد. به عبارت دیگر، شناسه های کسب و کار یعنی هر علامت و نشانی که معرف کسب و کار هستند و نه محصولات یا خدماتی که آن کسب و کار ارائه می دهد. علائمی که می توانند شناسه کسب و کار باشند بطور مثال عبارت هستند از نام های تجاری، سمبل ها، آرم ها، نماد یا لوگوهای کسب و کار. اشتباه در تشخیص علامت تجاری از شناسه کسب و کار گاهی ناشی از آن است که نام شرکت یعنی شناسه کسب و کار، عین یکی از علائم تجاری آن شرکت است.
البته شناسه های کسب و کار ممکن است با علائم لویژه علائم تجاری مشهور در تعارض باشند که سازمان جهانی مالکیت معنوی در توصیه های مشترک درباره حمایت از علائم مشهور، راهکارهای را برای حل این تعارض در نظر گرفته است که در آینده درباهر آن صحبت خواهیم کرد.