علامت تجاری و طبقه بندی آن

انواع مهم علائم تجاری به شرحی است که در مباحث قبلی آمده است. با توجه به انواع علامت به ویژه مصادیق جدید آن که در قوانی ملی کشور های مختلف به رسمیت شناخته شده است می توان علائم تجاری را با توجه به ملاک های زیر مورد طبق بندی قرار داد:

1- طبقه بندی بر اساس نشانه ای که علامت را تشکیل می دهد
الف- علائم نامی یا حرفی
در این نوع علائم، نشانی که کالاها یا خدمات را ممعرفی می کند مرکب از یک یا چند کلمه است. این کلمه یا کلمات از نظر آوایی ای صوتی باید به نحوی باشند که قابلیت ایجاد تمایز بین کالاها یا خدمات را دارا باشند.

ب- علائم گرافیکی یا ترسیمی
علائمی که از تصاویر، طرح ها و نقش ها و ... تشکیل شده اند و از نظر بصری متمایز از یکدیگر شناخته می شوند.

ج- علائم مرکب و در هم آمیخته
که مرکب از دو یا چند نشان مختلف از انواع نشانه های متفاوت می باشند. این علائم به طور کلی از کلمات همراه با طرح ها و نقش ها و آرم ها تشکیل یافته اند.

د- علائم سه بعدی
این علائم شامل اشیایی است که به صورت سه بعدی عرضه و ارائه می گردد. مانند لفاف ها، بطری ها، بسته ها، جعبه ها.

2- طبقه بندی بر اساس شهرت
الف – علائم معمولی
همه علائمی که معرف کالاها و خدماتی معین در بازار هستند و هنوز نتوانسته اند شهرت و معروفیت لازم را بین مصرف کنندگان کسب کنند، علائم معمولی نامیده می شوند.

ب –علائم مشهور
علائمی هستند که از نظر عموم شهرت دارند. برای اینکه یک علامت به درجه مشهوریت نایل آید باید کالاها و خدماتی که تحت لوای آن علامت به بازار عرضه می شوند از نگاه مردم دارای کیفیت عالی باشند.
ج-علائم معروف
علائم معروف در واقع نوعی از علائم مشهور هستند با این تفاوت که شهرت علامت معروف صرفا د رآن بخش از عموم است که مستقیما کالاها و و خدمات به آن ها عرضه می گردد. به عبارت دگر معروف از نظر اشتهار و شهرت از علامت معمولی بالاتر و از علامت مشهور از این حیث در مرتبه پائین تری قرار دارد.

3- طبقه بندی بر اساس نوع مالکیت
الف- علائم فردی
این نوع علائم صرفا در انحصار و تملک شخص حقیقی یا حقوقی معین است.

ب- علائم جمعی
این نوع علائم هدفشان تمایز کالا و خدمات اعضایشان از کالاها و خدمات اشخاصی است که تعلق به اتحادیه آن ها ندارند. مالکیت این نوع علائم متعلق به اتحادیه مربوط است و اشخاص کثیری از اعضای اتحادیه اجازه دارند از این علامت استفاده کنند.

4- طبقه بندی بر اساس موضوع حمایت
الف- علائم محصول
علائمی که کالاها را معرفی می کنند.

ب- علائم خدمات
علائمی که برای معرفی خدماتی که توسط شخص حقیقی یا حقوقی معین عرضه می گردد، مورد استفاده قرار می گیرد.

ج- علائم تضمینی یا تاییدی
علائمی که ویژگی های عمومی کالا به ویژه کیفیت، سازندگان، مبدا کالاهای تولیدی یا توزیع شده یا خدماتی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی عرضه شده است را تضمین می کند و توسط مالک علامت، نظارت لازم بر آن صورت می گیرد.

5- طبقه بندی بر اساس حواسی که علامت را درک می کنند
علامت به علائم چشایی، صوتی، بویایی و لمسی تقسیم می گردد.

6- طبقه بندی بر اساس قلمرو سرزمینی
الف- علامت تجاری ملی
علامتی که بر طبق قانون ملی فقط در سرزمینی که مورد ثبت قرار گرفته است دارای اعتبار است.

ب- علامت تجاری مشترک میان چند جامعه / علامت تجاری منطقه ای
اعتبار سرزمین این نوع علامت در مقایسه با علامت ملی دارای گستره بیشتری است. مانند علامت تجاری که در سراسر کشورهای اتحادیه اروپا دارای اعتبار است. این نوع علائم دارای شخصیت واحدی هستند یعنی ثبت این نوع علائم، اعتبارشان، عدم اعتبار بعدی و انتقال آن ها و ... به طور خودکار موثر در سراسر جامعه اتحادیه اروپاست.

ج- علائم تجاری بین المللی
علائمی که از حمایتی که توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی و در چارچوب نظام موافقتنامه و پروتکل مادرید در کشورهای عضو معاهدات یاد شده اعطاء می شود، برخوردار می باشند.