دوایر خلاقیت

دوایر خلاقیت (Creativity Circles) گروه های کوچکی از کارگران هستند که برای حل مسایل کیفی مرتبط با زمینه های کاری خاص خودشان، گرد هم می آیند. دوایر کیفیت که ابتدا در ژاپن آغاز شد شرکت های ژاپنی را در دستیابی به کیفیت برتر در مقایسه با رقیبانشان، کمک کرده است. اخیراً این مفهوم تحت لوای (دوایر خلاقیت) گسترش یافته است تا انواع مختلف مسایل و نه فقط مسایل کیفی، و همچنین تعدادی از فرآیندهای خلاقیت گروهی و فردی را شامل شود.

چنین اصلاحاتی هم در ژاپن و هم در اروپا انجام گرفته است. در ژاپن این اصلاحات گسترش طبیعی دوایر کیفیت بود زیرا نیاز به راه حل های خلاق تر برای مسایل، آشکار شد. در ایالات متحده، دوایر کیفیت هنوز به خوبی شناخته نشده و به کار گرفته نشده اند. با این وجود، شرکت های ژاپنی و اروپایی با موفقیت تمام از این دوایر بهره برداری می کنند.

چنانچه سازمان شما بر آن است تا خلاقیت گروهی را بهبود بخشد باید از تکنیک های شرح داده شده و در اینجا برای تبدیل دوایر کیفی به دوایر خلاقیت، استفاده کند.