علائم تجاری و استفاده از آن

استفاده با حسن نیت و صادقانه شخص از نام تجاری خود،(بنا به تعریف دقیق: "استفاده مطابق با اقدامات و اعمال مشروع و بی شائبه در مسائل صنعتی و یا تجاری") حتی اگر آن نام در جریان امور تجاری مورد استفاده واقع شده باشد، نقض علامت تجاری محسوب نخواهد شد.
لیکن استفاده مزبور در صورتی که باعث فریب مشتریان گردد، با حسن نیت تلقی نمی گردد. بنابراین در عمل، جز در مورد علامت های ثبت شده ولی استفاده نشده (که در مورد آنها هیچگونه ابهام و شبهه ای وجود ندارد) این دفاع، به ندرت دارای اعتبار خواهد بود. به عنوان نمونه آقای ویلیام اسپری نمی تواند از این دفاع در ارتباط با استفاده از عنوان "ویلیام آر. اسپری" برای یک مغازه فروش اجناس لوکس، هنگامی استفاده نماید که مبنی بر اینکه مشتریان مغازه معروف خواهان، با عنوان اسپری دچار اشتباه می شوند، موجود باشد. این دفاع احتمالا هم در ارتباط با اسامی شرکت ها و هم در رابطه با اسامی اشخاص حقیقی، قابل طرح خواهد بود. مجلس اعیان انگلستان نیزبر همین اعتقاد بوده است لیکن کاملا مطمئن نبوده و بنابراین از دادگاه اروپایی سوال نموده است – هیچگونه پاسخی دریافت نگردید چرا که دعوی حل و فصل شده بود. این دفاع در مورد نامی ک به تازگی در مورد یک شرکت انتخاب گردیده به کار نمی رود. در غیر اینصورت راه ساده ای برای اجتناب از نقض علامات تجاری به وجود می آمد.