تبلیغات، محرک برند

در برند سازی شخصیتی به طور گسترده ای از تبلیغات استفاده می شود. این موضوع از این واقعیت نشات می گیرد که شخصیت برای خلق تداعی برند؛ به ویژه حائز اهمیت است. برای تحقق این هدف، تبلیغات به عنوان وسیله ای بسیار موثر مورد استفاده قرار می گیرد.
شاید یکی از متداول ترین روش های خلق شخصیت، استفاده از چهره های سرشناس است و در این ارتباط از نام، شهرت و معروفیت قهرمانان ملی، تصاویر ورزشکاران، خوانندگان و هنرپیشگان معروف سینما به مدت طولانی استفاده می شود. به دلیل ناپایداری تاثیر تبلیغات و سایر روش های ارتباطی، استفاده از این روش در مسیر خلق شخصیت رو به فزونی است. محققان بسیاری در تحقیقات خود یافته اند که برندها به میزان قابل ملاحظه ای تحت تاثیر ارتباطات و تبلیغات محرک رفتار مشتریان قرار دارند.

در شخصیت برند دو عنصر اصلی وجود دارد که عبارتند از: نوع منفعتی که توسط برند نصیب فرد می شود و نوع مصرف کننده ای که آن را ارج می نهد. تبلیغاتی که تلاشی جز ارائه مشخصات کالا ندارد، به طور عمده سعی در جذب عقلانیت مشتری دارد و بر پیشنهاد فروش بیشتر تمرکز می کند. تبلیغات تصویر احساسی از برند می سازد که شخصیت برند از آن جا شکل می گیرد و سپس به ایجاد عشق و علاقه به این روابط منتهی خواهد شد بنابراین شخصیت برند از آن جا شکل می گیرد و سپس به ایجاد عشق و علاقه به این روابط منتهی خواهد شد بنابراین شخصیت برند می تواند برندی را جذاب تر و خاطره انگیز تر کند و وسیله ای برای تشدید احساسات خوب در مشتری شود. با توجه به این مطالب می توان گفت تبلیغات و یا ارتباطات بازار به ساختن شخصیت برند کمک می کنند مشروط بر آن که مصرف کننده ویژگی های انسانی را با محصول تبلیغ شده، مرتبط بیاید.