تبدیل شرکتها

ما در این نوشتار شرایط و مراحل و مدارک مورد نیاز تبدیل شرکت به شرکت دیگر را شرح می دهیم و نمونه های مربوط به تبدیل شرکتها را در مباحث نمونه ها می آوریم:
بر اساس بدوا تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود را ذکر می کنیم و بعد هم شرکت با مسئولیت محدود به شرکت ها ی سهامی و غیره را توضیح می دهیم:

الف- تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود
برای تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود نیاز به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده است که باید با موافقت اعضاء مجمع فوق العاده شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شود. اصل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات توسط هیات رئیس امضاء شده اند و دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که تمام صفحات آن توسط شرکاء امضاء شده باشد ، و دو نسخه تقاضا نامه و دو نسخه شرکت نامه یا مسئولیت محدود که ذیل آن توسط شرکاء امضاء شده باشد، و فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید و قدیم، و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت شرکت جهت حضور در مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد را به اداره ثبت شرکتها ارائه و پس از ثبت در دقاتر و امضاء ذیل آن توسط نماینده شرکت مربوطه شرکت سهامی خاص تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود می گردد.

ب-تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص
شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود دارای وجه اشتراک و افتراق هستند که و جه اشتراک شرکت سهامی خاص و یا محدود این است که حداقل سرمایه برای ثبت هر دو شرکت یک میلیون ریال است و افزایش سرمایه در هر دو شرکت اختیاری می باشد. ولی وجه اختلاف و افتراق شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود به نسبت وجه اشتراک خیلی زیاد است ، یعنی حداقل شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر باشد ، انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در مسئولیت محدود اختیاری است، ولی در سهامی خاص اجباری می باشد . مدت مدیریت در مسئولیت محدود نامحدود یا بر عهده شرکاء است ، ولی مدت مدیریت حداکثر دو سال است . انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها در مسئولیت محدود اختیاری است ، ولی سهامی خاص انتخاب روزنامه کثیر الانتشار اجباری می باشد.
شرایط احراز حد نصاب مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود مشکل تر است ، ولی در سهامی خاص آسان تر می باشد . سرمایه در مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند، ولی در سهامی خاص سرمایه به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است . در مسئولیت محدود مدیران به صورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند، ولی در سهامی خاص مدیران الزاما باید سهامدار بوده یا مقدار سهام مقرر د ر اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند . در مسئولیت محدود حق رای محدود به نسبت سرمایه خواهد بود، ولی حق رای به تعداد سهام خواهد بود. در مسئولیت محدود تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء است ،ولی تقسیم سود در سهامی خاص به نسبت تعداد سهام تقسیم خواهد بود. در مسئولیت محدود تقویم سهم الشرکه غیر نقدی توسط شرکاء صورت می پذیرد ، ولی سهامی خاص تقویم آورده غیر نقدی با کارشناس رسمی دادگستری است . مدارک مورد نیاز جهت تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص به شرح ذیل است:
الف-دو برگ اظهار نامه
ب- دو جلد اساسنامه
ج- گواهی بانک دایر به پرداخت 35%سرمایه تعهدی
د-فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان
ه-صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره
ی-نماینده شرکت مدارک و صورت جلسات را به اداره ثبت شرکت ها تحویل و یا پرداخت هزینه های قانونی ، ذیل دفاتر ثبت را امضاء خواهد نمود . و با این اقدام ات شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص تبدیل می گردد.