معرفی یک ابزار جهت تمایز در برند سازی

ابزار «شایسته محوری» یا Core Competency یکی از ابزارهایی است که مطابق آخرین تحقیقات انجام شده در سال 1392 به عنوان ابزاری پرکاربرد و با بیشترین رضایت برای سازمان ها اظهار گردیده است. نگاهی به وضعیت رضایت و میزان استفاده از ابزار شایسته محوری طی سال 92 نشان می دهد حدود 80 درصد شرکت های استفاده کننده از ابزار شایسته محوری رضایت داشته اند.

معرفی ابزار شایسته محوری جهت تمایز در برند سازی
ابزار شایسته محوری، عاملی خاص برای هر شرکت و کسب و کار است که سازمان و کارکنان بر اساس آن فعالیت می نمایند. شایسته محوری مجموعه ای از مهارت های خاص است که یک شرکت یا سازمان را قادر می نماید محصولات یا خدماتی منحصربه فرد به مشتریان ارائه نماید.
در ابزار شایسته محوری، مدیران برند شرکت با استفاده از هماهنگی تولید، تنوع مهارت ها و یکپارچگی تکنولوژی های متعدد امکان یادگیری سازمانی ایجاد می نماید. شایسته محوری منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می گردد. استفاده از ابزار شایسته محوری به سازمان ها اجازه می دهد تا با سرمایه گذاری بر نقاط قوت خود تمایزی قابل توجه نسبت به رقبا ایجاد کنند و یکپارچگی در استراتژی سراسر سازمان داشته باشند.

این ابزار چگونه کار می کند؟

اقدامات برای توسعه شایسته محوری در برند سازی عبارتند از:

1. درک درستی از آنچه برای مشتری ایجاد ارزش می نماید داشته باشید و برای توسعه آنها سرمایه گذاری نمایید.
2. پتانسیل های کلیدی خود را شناسایی و جدا کنید، سپس با تقویت هرچه بیشتر آنها را به نقاط قوت اصلی تبدیل نمایید.
3. خود را با دیگر شرکت ها و سازمان هایی که مهارت هایی مشابه دارند مقایسه و اطمینان حاصل کنید در مسیر توسعه قابلیت های منحصر به فرد خود هستید.
4. business plan برای ایجاد تنظیم اهداف شایسته محوری تهیه کنید.
5. نقاط قوت اصلی شرکت را حفظ کنید، حتی اگر مدیریت سازمان یا شرکت دچار تغییر شود.
6. به دنبال اتحاد، یکپارچگی و جمع آوری نقاط قوت در واحدهای کلیدی و اصلی سازمان باشید.
7. کارکنان را به ارتباطات و مشارکت در توسعه شایسته محوری در برندسازی سراسر سازمان تشویق کنید.
8. توانمندی های غیرمحوری شرکت را برون سپاری یا واگذار کنید و تمام تمرکز خود را بر توانمندی های محوری سازمان معطوف کنید.

شرکت های موفق از شایسته محوری به روش های زیر جهت مدیریت برند و برند سازی استفاده می نمایند:
– با استفاده از نقاط قوت شرکت، موقعیت ها و شرایط رقابتی و استراتژیک ویژه ای طراحی می نمایند.
– برای بهبود انتقال دانش و مهارت میان کارکنان، یکپارچگی صحیحی میان واحدهای کاری ایجاد می نمایند.
– به کارکنان برای درک اولویت های مدیریت کمک می نمایند.
– در مورد چگونگی تخصیص منابع تصمیم گیری می نمایند.
– دامنه نوآوری، تحقیق و توسعه را در سازمان گسترش می دهند.
– بازارهای جدید ایجاد می کنند و به سرعت وارد بازار می گردند.
– تصویر سازمانی نزد مشتریان را بهبود می دهند و وفاداری آنها را افزایش می دهند. (ثبت برند)