مراحل و نحوه اجرای تغییرات شرکت ها

مرحله اول
مدارک تغییرات شرکت را تهیه کنید.
کپی آگهی تاسیس
کپی روزنامه رسمی
کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات

2- مرحله دوم
مدارک را به وکیل تغییرات شرکت تحویل دهید.
مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل تغییرات شرکت تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.

3- مرحله سوم
انجام کلیه امور اداری تغییرات توسط شرکت
1- تکمیل مدارک توسط موکل و تحویل به کارشناس
کپی آگهی تاسیس
کپی روزنامه رسمی
کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات
2- تحویل مدارک به وکلا
3- صدور صورتجلسه و تحویل به موکل جهت امضا
4- تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا 
5- در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )
6- تایید نهایی و صدور آگهی تغییرات
7- تقریبا دو هفته پس از صدور آگهی صدور در روزنامه رسمی
تهران ثبت – ثبت صورتجلسات – تنظیم صورت جلسات مجامع – اپلیکیشن تنظیم صورت جلسات