مديران خلاق

براي آن که سازمان ها خلاق باشند مي بايست افرادي که در رأس آن ها قرار دارند براي نوآوري ارزش قائل شوند و بدانند که چگونه با نوآوري ها برخورد نموده و کنار بيايند. در زير خصوصيات مديراني که به نظر مي رسد به بهترين وجهي اين کار را انجام مي دهند آمده است:

آمادگیِ تحمل خطرات کار زيردستان
مديراني که خلاقيت را تشويق مي کنند به کارمندان خود آزادي غير معمول مي دهند، انتظار دارند اشتباهاتي رخ دهد و قادرند شکست هاي غير قابل اجتناب را تحمل کنند.
در مقابل مديراني که از اشتباهات هراس دارند از شکست ها در برابر مديريت بالاتر دفاع نمي کنند. در عوض آزادي زيردستان خود را براي تجربه کردن محدود نموده و اميدوارند که هيچ يک از اشتباهات را به زندگي خود راه ندهند. آن ها اجازه نمي دهند که در آزمايشگاه هايشان دست به خطرپذيری زده شود، روش هاي آزمايش نشده به اجرا درآيند و يا به فعاليت هاي عجيب اقدام شود. در نتيجه پيشرفت توليدات خلاق اغلب محدود مي شود.

آسوده خاطر در برابر ايده هاي نيمه پرورش يافته
مديران خلاق در آزمايشگاه هاي تحقيقاتي مي توانند با ايده هاي نيمه پرورش يافته زندگي کنند. آن ها اصراري ندارند که پيش از حمايت از ايده اي، آن ايده به طور دقيق اجرا گردد، مايلند به پيشنهادات « نيمه پخته» گوش دهند و از آن حمايت کنند و زيردستان را تشويق به انجام آن نمايند.
البته اين گونه مديران بايد داراي غريزة خوب و قضاوت خوب باشند. نمي توانند اجازه دهند هر پيشنهاد عجيبي به مورد اجرا درآيد. بايد توانايي آن را داشته باشند که ايده هاي نيمه تمامي را که ارزش ادامه دادن دارند انتخاب کنند.
برعکس بعضي از مديران نياز دارند پيش از آن که اجازه دهند روش هاي جديد مورد بررسي قرار گيرند، به تمام سؤال ها پاسخ داده شود، از جمله: « برآوردهاي شما از قيمت ها چيست؟ چگونه مي توانيم از عملکرد آن اطمينان حاصل کنيم؟ آيا دربارة اشتباهاتي که ممکن است رخ دهد فکر کرده ايد؟» اين ها سؤال هاي منطقي هستند اما اگر خيلي زود مطرح شوند موجب از بين رفتن نوآوري مي شوند.

گرايش به «کنار گذاشتن موقت» سياست های سازمان
در هر سازماني مواردي پيش مي آيد که لازم مي شود کتاب قانون به طور موقت کنار گذارده شود. مديران خلاق داراي چنين احساسي هستند. به طور معمول آن ها قوانين و سياست ها را ناديده نمي گيرند اما به خوبي مي دانند که چه موقع قوانين بايد به خاطر نتايج بهتر به طور موقت کنار گذارده شوند. برعکس مديراني يافت مي شوند که دربست طرفدار کتاب قانون هستند و هيچ نوع انحراف از آن را بدون توجه به نتيجة کار مجاز نمي دانند. اگر شما هميشه طبق قانون عمل کنيد در بعضي بازي هاي مهم موفق مي شويد اما اين موفقيت براي هر فردي که از همان قانون پيروي کند قابل پيش بيني و دست يافتني است.

قادر به تصميم گيري سريع
هنگامي که يک ايدة جديد به مديران فعال عرضه مي شود، آن ها توانايي و تمايل به تصميم گيري آني و بدون معطلي براي بررسي هاي بيشتر يا براي تشکيل کميته اي ديگر و يا يک ارگان اجرايي جديد، را دارند. اگر ايده ارزنده باشد مديران آماده اند تا فردا و يا حتي همين امروز آن را شروع کنند. آن ها داراي سابقه هاي خوب جهت تشخيص آن که کدام ايدة نيمه کاره قابل شرط بندي است مي باشند و داراي شجاعت کافي هستند که بلافاصله منابع موجود خود را جهت اجراي آن ايده آماده نمايند.

شنوندگان خوب
مديران مؤثر به کارمندان خود گوش مي دهند و پيشنهادات خود را بر مبناي اظهارات آن ها تعيين مي کنند. آن ها سعي نمي کنند سياست ها يا روش هاي جديد را، قبل از گوش دادن به حرف زيردستان خود، به آن ها تحميل کنند. به طور کلي به نظر مي رسد که توانايي آن را دارند که استعدادهاي زيردستان را بيرون کشيده و به آن بيافزايند.

عدم تأکيد بر روي اشتباهات
مديران مؤثر بيشتر به آينده فکر مي کنند تا به گذشته. آن ها بر روي اشتباهات گذشته ـ چه اشتباهات خود و يا ديگران ـ تأکيد نمي کنند و اشتباهات ديگران را مرتب به رخ آن ها نمي کشند. آن ها مايلند در دنيا، همان طوري که امروز به نظر مي آيد، آغاز به کار کرده و براي آينده اي بهتر تلاش کنند. آن ها از تجارب خود درس مي گيرند اما به آن نمي چسبند.

لذت بردن از کار خود
مديران مؤثر آنچه را که انجام مي دهند دوست دارند. آن ها احساس نمي کنند در يک نقش اداري گيرکرده اند، بلکه از منابع و قدرتِ در اختيارشان براي به پيش راندن پروژه ها لذت مي برند. به طور کلي، آن ها افرادي مشتاق و با حرارت مي باشند. آن ها انرژي اطراف خود را کاهش نمي دهند بلکه به آن مي افزايند.

شرايط کاري- بهترين براي تو
اگر شما يک فرد به تمام معنا خلاق باشيد و در جستجوي محيطي باشيد که شما را ترغيب کند و يا اگر مسؤل افرادي خلاق هستيد و سعي داريد خلاقيت آن ها را بالا ببريد، فقط نيازمند محيطي هستيد خالي از بوروکراسي و دارای تحمل در مقابل رفتارهاي متفاوت و گوناگون اند.
هنگامي که يک حامي ثروتمند از پابلو پيکاسو سؤال کرد که چه کمکي مي تواند به او بکند، پيکاسو نگاهي به او کرد و زير لب گفت « از سر راه من کنار برو.»
برعکس اگر شما خود را مؤثر اما نسبتاً بدون قدرت تخيل مي دانيد و اگر طالب خلاقيت بيشتر در زندگي خود هستيد احتمالاً لازم است در جستجوي نوع متفاوتي از محيط برآييد ـ محيطي که خطر کردن و نوآوري را تشويق کند. شما به يک محيط منفعل نياز نداريد بلکه طالب محيطي فعال هستيد که موقتاً شما را کنار نگذارد.
شما صرفاً با تغيير محيط اطراف خود مي توانيد انگيزة تازه اي به دست آوريد به اين ترتيب که: اگر در يک شهر کار مي کنيد اوقات بيشتري را در خارج از شهر بگذرانيد.
اگر در شهرهاي کوچک زندگي مي کنيد بعضي اوقات به قلب شهرهاي بزرگ برويد. اگر در يک سازمان کوچک کار يا تحصيل مي کنيد راهي بيابيد که در يک شرکت عظيم گردشي کنيد. اگر با شرکت هاي عظيم در ارتباط هستيد، با يک مؤسسة کوچک از قبيل کارگاه هاي يک نفره و يا يک کارآفرين در حال سفر آشنا شويد.
با کمي تفکر و تلاش هر کس قادر خواهد بود محيط تازه اي بيابد که آن را بيازمايد. داشتن چنين آگاهي هايي براي شما، چنانجه به صورت يک کارمند و يا مدير در يک سازمان مشغول به کار شويد، بسيار سودمند خواهند بود.