علامت تجاری و ویژگی های آن

علامت تجاری چیست ؟
علامت تجاری یک نشانه است که کالا و خدمات یک موسسه و تولید کننده را از کالا و خدمات هم صنفان و رقبا متمایز و جدا میسازد .
با توجه به تعریف فوق، علامت تجاری علامتی است کالای تولیدی یک موسسه یا تولیدکننده را از کالاهای مشابه متمایز میسازند و علامت خدماتی نیز علامتی است که خدمات یک موسسه را از خدمات هم صنفان و رقبا تمیز می دهد.
به توجه به تعاریف فوق روشن است که علائم خدماتی دارای همان کارکرد های علائم تجاری هستند، تنها تفاوت بین آنها این است که به جای محصولا(کالاها) علائم خدماتی نسبت به خدمات اعمال میشوند.

با توجه به تعریف فوق روشن است که علامت تجاری و خدماتی باید دارای ویژگی هایی باشد. یکی از این ویژگی ها این است که علامت باید تمیز دهنده کالا و خدمات یک شرکت از کالا و خدمات شرکت دیگر باشد زیرا اگر علامت دارای این ویژگی نباشدنمی تواند مشتری را دد رانتخاب کالای دلخواه کمک کند. به عبارت دیگر، علامت بایدقابلیت تشخیص کالاها و خدمات را داشته باشد.
همچنین ویژگی دیگر علامت باید این باشد که علامت انتخابی نباید عموم یا مراکز تجاری را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کنند به عبارت دیگر علامت انتخابی نباید جنبه گمراه کننده داشته باشد.
همچنین ویزگی دیگر علامت باید این باشد که علامت انتخابی نباید عموم یا مراکز تجاری را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کنند به عبارت دیگر علامت انتخابی نباید جنبه گمراه کننده داشته باشد.
خلاصه اینکه علامت تجاری باید دو شرط را دارا باشد: جنبه مثبت که قابلیت تشخیص کالاها است. و جنبه منفی این که گمراه کننده نباشد.
در قسمتی از ماده 15 موافقت نامه تریپس امده است: در مواردی که علائم ذاتا نمی توانند کالاها یا خدمات مربوز را متمایز گردانند اعضاء ممکن است قابلیت ثبت را به تشخیص تمایز از طریق موارد استعمال مربوط سازند.
در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی نیز این دو شرط به نحوی آمده است به موجب بند (2) ماده 22، علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست.
1- اگر نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها وو خدمات موسسات دیگر متمایز سازد.
2- ...
3- اگر احتمال داشته باشد که عموم یا مراکز تجاری را به ویژه در مورد مبداء جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن گمراه کند.
در کنوانسیون پاریس به این امر اشاره ای نگردیده است.
ماده یک قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ایران به ویژگی تمایز گرایی علامت اشاره کرده است و به موجب این ماده، علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است که اعم از نقش – تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار شود.