ابطال علامت تجاری ثبت شده

اگر علامت یا مارک صنعتی یا تجاری و خدماتی ثبت شده، ناشی از تقلب و تزویر در برابر حقوق ثالث یا ناشی از نقض تعهد قانونی و یا نقض تعهدات ناشی از قرارداد باشد، شخص متضرر می تواند برای اثبات حقوق یا مالکیت خود به دادگستری، برای ابطال علامت ثبت شده و مطالبه خسارت وارده، مراجعه و اقامه دعوی کند.اگر متقاضی ثبت علامت باشد، ظرف مدت 3 سال، مدعی، حق اقامه دعوی علیه وی دارد.

هرگاه مارک ثبت شده فاقد شرایط قانونی باشد و یا ضوابط قانونی در ثبت آن رعایت نشده باشد، به تقاضای دادستان و به موجب رای دادگاه گواهی نامه مارک ابطال خواهد شد. به طور مثال اگر مارک ثبت شده، توانایی و خاصیت تمایز بخشی کالا یا خدماتت موضوع مارک را از کالا یا خدمات مشابه نداشته باشد یا نتواند کالا یا خدمات مشابه نداشته باشد یا نتواند کالا یا خدمات مورد نظر را به عموم و مشتریان، معرفی کند یا مارک و علامتی بر خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد، طبق ماده 3-714 قانون مالکیت صنعتی ناظر بر مواد 1—711 تا 3-711 همین قانون به درخواست دادستان عمومی، قابل ابطال است و اگر مارک ثبت شده به حقوق قبلی دیگری لطمه وارد کند، اعم از اینکه شخص متضرر قبلا مارک علامتی را به ثبت رسانده باشد یا با توجه به ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، جزء علائم مشهور بوده و در اثر استعمال مکرر، معروفیت لازم پیدا کرده باشد و یا مارک ثبت شده جدید، خطر گمراهی عمومی و فریب مصرف کنندگان در خرید کالای مشابه ویا استفاده از خدمات هم ردیف را در بر داشته باشد و یا با نام تجاری یا علامت مشهور و معروف در کشور فرانسه، آنچنان مشابهت داشته باشد که سبب فریب یا گمراهی ذهنی عمومی گردد، در این گونه موارد، ذینفع حق دارد علیه صاحب مارک جدید، اقامه دعوی کند و ابطال آن را خواستار شود که دادگاه بعد از رسیدگی و احراز حقانیت خواهان، حکم ابطال مارک موضوع دعوی را صادر خواهدکرد. البته اگر ثبت مارک جدید با حسن نیت صورت گرفته باشد و متضرر از این مارک تا 5 سال از تاریخ استعمال آن، اط اقامه دعوی خودداری نموده و در واقع اقماض کرده باشد، دیگر دعوی وی پذیرفته نخواهد شد و به تعبیری چنین حقی یا دعوایی مشمول مرور زمان خواهد شد ولی ثبت مارک توام با سو نیت از این ضابطه خارج است و حق ذینفع برای اقامه دعوی با انقضاء 5 سال مذکور ساقط نخواهد شد. همین قاعده در مورد علائم میز اجرا می شود.
اثر رای ابطال علامت و گواهی نامه ثبت آن مطلق است. یعنی رای صادره از ابتدای تقدیم درخواست ثبت مارک و تسلیم اظهارنامه علامت مزبور، اعتبار خواهد داشت.