علامت تجاری و انتقال مالکیت اظهار نامه

در حقوق ایران علاوه بر مالکیت علامت ثبت شده، مالکیت اظهارنامه نیز قابل نقل و انتقال است.
با توجه به ماده 48 قانون مصوب 1368، تغییر در مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه علامت تجاری باید از طریق ارائه درخواست کتبی هر ذینفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت برسد. تغییر مالکیت اظهارنامه نیاز به آگهی ندارد و تاثیر اینگونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است.
با توجه به قسمت اخیر ماده یاد شده، هرگونه تغییر در مالکیت اظهارنامه علامت جمعی منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور است.
همانطور که در ماده 22 ایین نامه مصوب 1387 صراحت دارد انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه باید به درخواست کتبی هر ذینفع، به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود.
به موجب تبصره ذیل ماده یاد شده، انتقال جزئی حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مستلزم تسلیم اظهارنامه جداگانه توسط منتقل الیه است. همچنین با توجه به ماده 178 آیین نامه 1387، انتقال مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه به موجب سند رسمی به عمل می آید. دفترخانه اسناد رسمی باید قبل از تنظیم سند مربوطف نسبت به آخرین وضعیت اظهارنامه مورد نظر از مرجع ثبت استعلام نماید.
با توجه به مواد فوق ذکر نکان زیر ضروری بنظر میرسد:
1. در قانون ایران مانند بسیاری از کشورها انتقال مالکیت اظهارنامه علامت تجاری پذیرفته شده است و مالک علامت تجاری میتواند به محض ثبت اظهارنامه مالکیت خود نسبت به آنرا به دیگری منتقل کند.
2. ثبت این انتقال در مرجع ثبت ضرورت دارد و تنها در این صورت است که این نقل و انتقال در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد می باشد.
3. با توجه به بند (2) و همچنینماده 178 آیین نامه باید گفت که اولا: انتقال مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه باید به موجب سند رسمی به عمل آید. ثانیا: علاوه بر تنظیم سند رسمی مراتب انتقال، نیز باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.
4. اگرچه برای ثبت مراتب انتقال در مرجع ثبت درخواست ضرورت دارد لیکن لازم نیست که این درخواست در فرم مخصوص باشد.
5. تغییر مالکیت اظهارنامه نیاز به آگهی ندارد و همانطور که بعدا خواهیم دید تغییر مالکیت اظهارنامه از این حیث با تغییر مالکیت در علامت تجاری ثبت شده تفاوت اساسی دارد.
6. شرایط و تشریفات مربوط به تغییر در مالکیت اظهارنامهدر مقایسه با تغییر در مالکیت علامت تجاری ثبت شده، کمتر است.
7. متقاضی بعد از تسلیم اظهارنامه ثبت برند، میتواند مالکیتناشی از تسلیم اظهارنامه را تحت شرایطی به دیگری منتقل کند. به عبارت دیگر این انتقال منوط به پذیرش اظهارنامه نمیباشد.
8. انتقال جزئی حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه منوط به تسلیم اظهارنامه جداگانه توسط منتقل الیه است.
9. ذینفع میتواند انتقال دهنده یا منتقل الیه و یا قائم مقام قانونی آنها باشد.
10. تاثیر اینگونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث صرفا منوط به تسلیم درخواست به مرجع ثبت نیست بلکه باید این درخواست به ثبت برسد.
11. تغییر در مالکیت اظهارنامه علامت جمعی با توجه به اهمیت این نوع علائم منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.