اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

ماده 1:نام و نوع شرکت :شرکت ...................................... با مسئولیت محدود
ماده 2:موضوع شرکت :.......................................
ماده 3:مرکز اصلی شرکت:.................................
هیات مدیره می تواند تصویب نماید مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی راتاسیس و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نماید .
ماده 4:سرمایه شرکت:..........................
ماده 5:مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .
ماده 6:تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است .
ماده 7: هیچیک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
ماده 8:مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضای هیات مدیره یا شرکا، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد.
ماده 9: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل و یا شرکا به وسیله دعوتنامه کتبی با درج آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار بعمل خواهد آمد . فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.
ماده 10:در صورتی که کلیه شرکا در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .
ماده 11:وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده بشرح زیر می باشد :
الف-استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن.
ب-تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره .
ج-تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن .
د-انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس.
12-وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :
الف-تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه .
ب-تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت .
ج-افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت .د-ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت.
ماده 13:تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 14:هیات مدیره شرکت مرکب از ............. نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکا و یا خارج انتخاب می شوند .
ماده 15:هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یکنفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگر تعیین نماید .
ماده16:................... نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بودره و می تواند در کلی امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:
امور اداری از هر قبیل ، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظبیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها ، رسیدگی به محاسبات ، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، ادای دیون و وصول مطالبات ، تاسیس شعب ، واگذاری و قبول نمایندگی ، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران ، عقد هر گونه پیمان با شرکتهاو بانکها و ادارات و اشخاص خدید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت ، مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی، استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانکها ، در یافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها ، مرافعات چه شرکت مدعی علیه ، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاهها صالحه و ابتدایی و استیناف و دیوان کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل ، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیات مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد .
ماده 17:جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است .
ماده 18:دارندگان حق امضا در شرکت :دارندگان حق امضای اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک-سفته-برات-اسناد تعهد آور-و قرار دادها را هیات مدیره تعیین می کند.
ماده 19:هر یک ا ز اعضای هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هر یک از شرکا برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نمادید و همچنین هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیره عامل تفویض کند.
ماده 20:سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است .
ماده 21:تقسیم سود از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی-هزینه های اداری، حقوق کارکنان و مدیران ، استهلاک ، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس ا ز وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد .
ماده 22:فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وارث یا وراث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به مشارکت خود ادامه دهند ، در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.
ماده 23:انحلال شرکت :مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد .
ماده 24:در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکا ، رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکا و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد و وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
ماده 25:اختلافات حاصله بین شرکای شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد .
ماده 26:در سایر موضوعاتی که در این ساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانونی تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد گردید.
ماده 27: این اساسنامه در 27 ماده تنظیم و به امضای کلیه موسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضا شد.