ثبت علامت تجاری در ایران (2)

به ادامه ثبت علامت تجاری در ایران می پردازیم:
7- اصلاح اظهارنامه علامت تجاری
به طور کلی متقاضی می تواند تحت شرایطی نسبت به اصلاح اظهارنامه خود اقدام کند. این اصلاح می تواند قبل از پذیرش اظهارنامه صورت گیرد. البته چنانچه این اصلاح قبل از پذیرش اظهارنامه از سوی مرجع ثبت، صورت گیرد بدیهی است که با تشریفات کمتری می تواند همراه باشد.
از جمله شرایط اصلاح اظهارنامه تسلیمی به مرجع ثبت این است که اصلاحات مورد نظر متقاضی منتهی به تغییر ماهیت علامت و یا افزایش کالاها و خدماتی نشود که علامت می خواهد برای آن ها به ثبت برسد.
بدین توضیح که چنانچه اصلاحات مورد درخواست متقاضی، موثر در خود علامت یا کالاها و خدمات مربوط به آن باشد بدیهی است که چنین اصلاحاتی باید در قالب تسلیم اظهارنامه جدید صورت گیرد و مراتب اصلاح هم باید تحت شرایطی به منظور اطلاع عموم آگهی شود تا چنانچه معترضی در خصوص مورد وجود داشته باشد بتواند در مهلت مقرر قانونی نسبت به اصلاحات انجام شده چنانچه معارض با حقوق او باشد اعتراض نماید.
بدیهی است چنانچه اصلاحات مورد نظر اساسی نباشد و صرفادر حد اصلاح آدرس، نام، اشتباهات عبارتی و تایپی باشد، نیازی به تسلیم اظهارنامه جدید نداشته و با درخواست متقاضی یا در صورتی که مرجع ثبت اشتباهات فوق را احراز کند خود اداره یاد شده می تواند در هر دو صورت نسبت به اصلاح اقدام نماید.

8- استرداداظهارنامه
استرداد اظهارنامه از جمله اختیاراتی است که برای متقاضی یا نماینده قانونی وی در قوانین ملی کشورها در نظر گرفته شده است و بر اساس آن متقاضی یا نماینده قانونی ای که در اختیار استرداد اظهارنامه را دارد می تواند در مهلت مقرره قانونی که علی الصول تا قبل از ثبت علامت تجاری مورد درخواست است ، نسبت به این امر اقدام کند.

9- پذیرش اظهارنامه
چنانچه اظهارنامه ثبت برند طبق نظام های بررسی که در خصوص مورد با توجه به قوانی ملی کشورها وجود دارد مورد بررسی قرارگیرد و فاقد اشکال قانونی تشخیص داده شود یا اینکه ایرادات و نواقصی که در اظهارنامه یا ضمائم آن وجود داشته برطرف شود در این صورت مرجع ثبت اظهارنامه ثبت علامت را مورد پذیرش قرارداده و مراتب را به متقاضی اعلام می کند.
با توجه به قانون 1386 ایران و آیین نامه مربوط مرجع ثبت بعد از پذیرش اظهارنامه ثبت علامت، مراتب را به متقاضی ابلاغ و آگهی مربوط جهت اطلاع عموم منتشر گردد.

10- اعتراض به پذیرش اظهارنامه
در بسیاری از نظام های ملی، پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علامت، مراتب به متقاضی ابلاغ و آگهی پذیرش اظهارنامه نیز که حاوی نکاتو اطلاعات مهمی است برای اطلاع عموم منتشر می گردد.
با توجه به ماده 37 قانون 1386، ذی نفع می تواند حداکثر تا30 روز ازتاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را مبنی برعدم رعایت مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید.

11- ثبت علامت تجاری
در نظام های ملی که مراتب پذیرش اظهارنامه از سوی ثبت برای اطلاع عموم منتشر و آگهی می شود، چنانچه پس از انتشار آگهی و تا سقف زمانی معینی که در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است، نسبت به آگهی منتشره اعتراض وارد نشده باشد یا اعتراض وارده از سوی مرجع ثبت رد شده باشد و مرجع یاد شده شرایط شکلی و ماهوی مقرره برای ثبت علامت را احراز کرده باشد، در این صورت مرجع ثبت رد شده باشد و مرجع یاد شده شرایط شکلی و ماهوی مقرره برای ثبت علامت را راحراز کرده باشد، در این صورت مرجع ثبت با اخذ هزینه های مربوط به ثبت علامت، علامت را در دفتر ثبت علامت ثبت می کند.

12- هزینه ثبت علامت
ثبت علامت تجاری مستلزم پرداخت هزینه های مختلفی است که باید توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی پرداخت گردد. نحوه پرداخت این هزینه ها در کشورهای مختلف متفاوت است.
در برخی از کشورها کلیه هزینه های مربوط به ثبت علامت برای تمامی مراحل به صورت یکجا پرداخت می شود و برای هر مرحله هزینه جداگانه دریافت نمی گردد.
برعکس در برخی از نظام های دیگر این هزینه ها به صورت مرحله ای و برای هر مرحله هزینه جداگانه پرداخت می گردد، بدین توضیح که برای اظهارنامه، طبقه اضافی، بررسی ثبت، تمدید، اصلاح و... هزینه های جداگانه پرداخت می گردد.
در قانون1386 و آیین نامه مربوط، برای ثبت علامت تجاری با توجه به مراحل و فرآیند علامت،هزینه های جداگانه تعیین و دریافت می گردد و در صورتی که متقاضی اقدامبه استرداد اظهارنامه تا مرحله قبل از ثبت علامت نماید نیز هزینه های پرداختی مسترد نمی گردد.

13- مدت حمایت از علامت
اگرچه برخلاف اختراع مدت حمایت از علائم تجاری به علت عدم ایجاد حقوق انحصاری نامحدود است، لیکن کشورها برای حمایت از علامت تجاری بدوا مدت قائل شده تاصاحبان علامت تجاری این فرصت را داشته باشند که برای ادامه یا عدم ادامه حمایت از علامت تجاری ثبت شده اتخاذ تصمیم نمایند. این مدت اولیه معمولا در قوانین ملی کشورها می تواند متفاوت باشد.
در قانون مصوب 1386 ایران نیز مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برایدوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر قابل تمدیداست.