تفاوت علامت تجاری و نام تجاری

بله، نام تجاری و علامت تجاری باهم متفاوت هستند زیرا این دو اهداف متفاوتی را دنبال می کنند .

نام تجاری مبین و معرف تولید کننده یا تاجر است و علامت تجاری نشانه ای است که کالا و خدمات یک موسسه یا تولید کننده را از کالا و خدمات هم صنفان و رقبا متمایز و جدا می سازد به عبارتی محصولات صاحب علامت را از محصولات دیگران متمایز و مصرف کننده را از خرید محصولات اشتباهی باز داشته و معرف کیفیت ثابت کالا دارای علامت نیز خواهد بود.
علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش-تصویر، رقم،حرف، عبارت، مهر، لفاف، و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود.
صاحب یک نام تجاری یا علامت تجاری می تواند این نام یا علامت را کلا به دیگری واگذار کند.