تغییرات در موسسات غیر تجاری

تغییرات در موسسات غید تجاری با اختیارات حاصله از اساسنامه، جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است که با تشکیل جلسه وتنظیم صورت جلسه نسبت به آن اقدام خواهند نمود . تغییرات در موسسات غیر تجاری به اشکال ذیل خواهد بود:
1-تغییر موضوع موسسه
2-تغییر محل موسسه
3-تغییر نام موسسه
4- کاهش سرمایه
5-افزایش سرمایه
جهت آشنایی با مراحل و شرایط تغییرات در موسسات غیر تجاری بطور جداگانه به شرح هر یک از آنها می پردازیم:

1-تغییر موضوع موسسه غیر تجاری
جهت تغییر در موضوع موسسه رعایت نکات و مدارک ذیل ضروری است:
الف-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
ب-تنظیم صورت جلسه د ر2 نسخه که به امضاء کلیه شرکائ خواهد رسید.
ج-مداجعه دبه قسمت ارجاع اداره ثبت و تحویل صورت جلسه
د-ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه وقت مراجعه را تعیین نموده و قبض رسید صادر و تحویل متقاضی می نماید.
ط-مدارک جهت بررسی به ممیز تعیین شده به همراه پرونده پس از ثبت در دفتر اندیکاتور ،تحویل داده خواهد شد.
ع-ممیز مربوطه بعد از بررسی مدارک و در صورت عدم وجود نقص ، آگهی لازم را تهیه و پس از امضای رئیس ، تایپ می شود.
ه-شرکاء یا نماینده آنها جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری مراجعه و پس از پرداخت و اخذ رسید مچددا به قسمت ثبت شرکت ها مراجعه و مسئول ثبت در دفتر ثبت از متقاضی اخذ و امضاء نموده و امضای ذیل ثبت را گواهی می نماید.
ی-آگهی تاسیس توسط مسئول مربوطه امضاء و ممهو ر که پس از پرداخت حق نشر در دفتر آگهی به ذیفنع تحویل می گردد.

2-تغییر نام موسسه غیر تجاری
جهت تغییر نام موسسه غیر تجاری مراحل و مدارک ذیل مورد نیاز است:
الف-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه در 2 نسخه با امضاء کلیه شرکاء حاضر در مجمع.
ب-مراجعه به واحد تعیین نام و تایید و اخذ نام جدید
ج-تحویل صورت جلسه به قسمت (پذیرش)اداره ثبت
د-طی مراحل مذکور در بند 1

3-تغییر محل موسسه غیر تجاری
جهت تغییر محل موسسه غیر تجاری مراحل و مدارک ذیل مورد نیاز است:
الف-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه در 2 نسخه با امضاء کلیه شرکاء حاضر در مجمع.
ب-طی مراحل مذکور در بند 1

4- کاهش سرمایه و خروج شریک
هر یک از شرکاء می توانند نسبت به کاهش سرمایه خود اقدام و همچنین می توانند با اخذ کلیه سرمایه خود از موسسه خارج شوند. جهت کاهش سرمایه و خروج شریک در موسسه غیر تجاری مدارک زیر لازم و مراحل ذیل باید طی شود:
الف-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه در 2 نسخه با امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
ب-طی مراحل مذکور در بند 1
ج-حضور اشخاصی که سهم الشرکه آنان کاهش یافته یا از موسسه خارج شده اند در اداره ثبت شرکتها برای امضاء ذیل دفاتر ثبت الزامی است.
د- سایر شرکاء که سهم الشرکه آنان افزایش نیافته می توانند به یکی از شرکاء وکالت داده یا خود در اداره ثبت شرکتها برای امضای ذیل ثبت حاضر شوند.
ی-به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر یا شناسنامه جهت امضای ذیل دفاتر ثبت الزامی است.
5-افزایش سرمایه و ورود شریک جدید
شرکاء می توانند با تشکیل مجمع فوق العاده نسبت به افزایش سرمایه و پذیرش و ورود شریک جدید اقدام نمایند و جهت افزایش سرمایه و ورود شریک جدید در موسسه غیر تجاری مدارک و مراحل ذیل باید طی و رعایت شود:
الف-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه در 2 نسخه با امضاء کلیه شرکاء حاضر در مجمع
ب-طی مراحل مذکور در بند 1