انحلال شرکتها

در این فصل به نحوه انحلال شرکتها و مدارک مورد نیاز جهت انحلال می پردازیم:

1-انحلال شرکت سهامی خاص
در موارد ذیل شرکت سهامی منحل می گردد.
الف- زقتی که شرکت موضوعی را که باری آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
ب- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی باشد مگر این که مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
ج- در صورت ورشکستگی
د- رد هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
ی- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی عبارتند از :
یک- اصل صورت جلسه انحلال شرکت
دو- آخرین روزنامه رسمی شرکت
سه- فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد
چهار-اصل روزنامه کثیر الانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء، هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد . صورت جلسه انحلال شرکت همراه و با دیگر مدارک باید ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه باید تسلیم اداره ثبت شرکت ها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکتها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل می شود.

2-انحلال شرکت با مسئولیت محدود
برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود مدارک ذیل مورد نیاز است:
الف- اصل صورت جلسه انحلال شرکت
ب- آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود
ج- فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد
د- ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد


3- انحلال شرکت تضامنی
موارد انحلال شکت تضامنی به شرح ذیل است :
الف- هدفی که شرکت برای انجام آن تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد
ب- شرکت دارای مدت بوده و مدت مزبور منقضی شده و صورت جلسه تمدید قبل از انقضای آخرین روز تقدیم اداره ثبت شرکتها نشود
ج- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهت انحلال
د- در صورتی که احدی از شرکاء مطابق م 137 شرکت را فسخ نماید
ه- در صورت ورشکستگی شرکت
و- در صورت تراضی تمام شرکاء
ط- صدور حکم انحلال از دادگاه با تقاضای احد از شرکاء
ث- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء به شرط این که در اساسنامه قید شده باشد
ی-اگر احد از شرکاء ورشکسته شود و سهم ورشکسته از منافع شرکت جهت پرداخت دین وی کافی نباشد می توانند تقاضای انحلال شرکت را بنمایند ، مشروط به این که 6 ماه قبل قصد خود را به وسیله ارسال اظهار نامه به اطلاع شرکت رسانده باشند

4-انحلال موسسه
با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صورت جلسه مجمع در دو نسخه که به امضاء شرکاء رسیده تنظیم و به انضمام فتو کپی شناسنامه کلیه شرکاء و همچنین فتوکپی مدیر تصفیه اگر خارج شرکائ باشد و آخرین روزنامه رسمی که آگهی های موسسه در آن منتشر می شود جهت انحلال موسسه تحویل اداره ثبت شرکتها می گردد و در دفاتر آن اداره ثبت و ذیل آن توسط نماینده یا وکیل رسمی موسسه امضاء می گردد و در اینجا موسسه به طور رسمی منحل می گردد.